Denver II или DP-3 за оценка на детското развитие – I част

Наближава началото на новата учебна година, а заедно с него започва и „голямото оценяване” на деца. На специалистите, работещи в детски градини и начални училища, е необходимо:

 • да установят потребностите на децата от специално образование;
 • да предприемат първите стъпки към планирането на индивидуалната работа на дете с психолог, логопед, специален педагог и други допълнителни специалисти;
 • както и да разпределят децата в групи и класове по начин, благоприятстващ постигането на целите, заложени в образователната програма.

Употребата на подходящ инструмент за оценка на детското развитие помага работата по изброените точки да бъде осъществена значително по-лесно и гарантира високо ниво на обективност и професионализъм. Но кой инструмент за оценка на детското развитие е най-подходящ за Вашата практика?

В серия от две статии ще разгледаме две методики, адаптирани за децата в България – Denver II и Developmental Profile 3 (DP-3), ще обсъдим приликите и разликите между тях, така че в края на материала всеки от вас ще може да отговори на въпроса, отнесен към спецификите на собствените си работа и възможности.

 

I. Прилики:

 • За какво служат?

Общото между Denver II и DP-3 на първо място е, че и двата са инструменти за извършване на скрининг. Тяхната цел е ранната детекция на задръжки в развитието на детето. Те се използват за установяване на: способностите и уменията, които детето е овладяло в съответствие с хронологичната си възраст; способностите и уменията, в овладяването на които изостава; както и тези, за които развитието на детето е изпреварващо. За да се случи разпределението на постиженията в тези три области, резултатите на детето се сравняват с нормите, изведени чрез изследване на хиляди негови връстници.

И двете методики са разработени по такъв начин, че правят възможно идентифицирането на деца със специални образователни потребности, като установяват конкретната сфера и умения, върху които има нужда да се работи с допълнителен специалист. Denver II и DP-3 не са диагностични инструменти – чрез тях се откриват затрудненията на детето без да се отнасят към конкретна диагноза. Въпреки това и двете методики могат да бъдат използвани при избора и планирането на подходящи интервенции, както и за проследяването на развитието на детето във времето. Цялостният профил на развитието, който се очертава, при изследване с Denver II или DP-3, подпомага специалиста в създаването на характеристика на детето.

 • Какво измерват?

Както Denver II, така и DP-3 проследяват развитието на детето във всички области.

Области – Denver II:

Области – DP-3:

 • Личностно-социална сфера
 • Физическо развитие
 • Фина моторика– Адаптивност
 • Адаптивно поведение
 • Говор
 • Социално-емоционално развитие
 • Груба моторика
 • Когнитивно развитие
 • Комуникация

 

Наименованията и броят на областите са описани по различен начин в двете методики, но това не бива да ни подвежда, че с Denver II се изследват само четири области, а с DP-3 – пет. Всъщност е извършено обединяване на области. Нека използваме разпределението на развитийните постижения в шест области: 1) Фина моторика; 2) Груба моторика; 3) Когнитивно развитие; 4) Речево развитие; 5) Умения за самообслужване; 6) Социално-емоционално развитие. В Developmental Profile 3 е извършено обединяване на изследването на областите „фина моторика” и „груба моторика” чрез скалата „физическо развитие”. Ето защо скалите са 5 броя  и покриват всички области (тук скала „Адаптивно поведение” изследва уменията за самообслужване). В Denver II скалата „Фина моторика-Адаптивност” обединява изследването на областите „фина моторика” и „когнитивно развитие”, а скалата „Личностно-социална сфера” обединява „умения за самообслужване” и „социално-емоционално развитие”. Така чрез обединяване на два пъти по две области, броят на скалите пада от 6 на 4.

 • Кой може да ги използва?

Като скрининг методики за оценка на детското развитие Denver II и DP-3 попадат в категория B според международните стандарти за професионално използване на тестове. Това означава, че, за да могат да служат с тях, специалистите е необходимо да са придобили поне бакалавърска степен в специалности, включващи изучаването на детско развитие в своята програма. Такива са например: „Психология”, „Логопедия”, „Специална педагогика”, „Социална педагогика” и др. Необходимите знания за администрацията на изследването, анализа и интерпретацията на получените резултати, всеки специалист може да придобие чрез участие в сертификационно обучение за работа с теста.

 • Колко айтема съдържат?

Съвсем леки различния между двата инструмента могат да бъдат открити по отношение на броя на айтемите. Denver II съдържа 125+5 айтема, а в DP-3 техният брой е 180.  Това обстоятелство не означава, че единият инструмент е по-пълен или подробен от другия. Всъщност при употребата на който и да е от тях, изследваното дете не се оценява по пълния набор показатели, включени във въпросника, а единствено по тези, които очертават диапазона на неговите актуални способности и умения. Така, например, за дете на възраст 2 години, няма да използваме въпросите, засягащи умения, типично придобивани на 6-годишна възраст, освен в случаите, в които сме попаднали на гениално в дадена област дете. Обратното също е вярно, в общия случай 6-годишно дете не подлежи на обследване с въпроси, предназначени за 2-годишно, освен ако не се касае за дете с много тежка форма на интелектуално и/или физическо изоставане.

 • Колко време трае изследването на едно дете?

Макар че процедурите за изследване с Denver II и DP-3 съществено се различават, общото време за провеждане на оценяването е еднакво и за двата – между 20 и 40 минути. Параметрите, които влияят най-силно върху продължителността, всъщност са личността на детето и на обгрижващия го възрастен, участващ в изследването, и опитът на специалиста.

 • Кой тест е по-съвременен?

По отношение актуалността на методиките, трябва да отбележим, че и двете са почти еднакво нови. Първата американска версия на Denver II излиза през 2009 г., а в българската версия бива издадена през 2012 г. Оригиналът на DP-3 е публикуван също в САЩ, но през 2007 г., а българската адаптация на DP-3 излиза от печат през 2013 г. и съдържа актуални нормативни данни, събрани през 2012 г. и 2013 г.

***

При наличие на толкова много прилики, може би вече започвате да се чудите къде са разликите между Denver II и DP-3. Това ще бъде предмет на обсъждане във втората статия, посветена на темата за избора на подходяща методика за оценка на детското развитие. Очаквайте продължение!