В началото и края на всяка учебна година специалистите, работещи в детски градини и училища (особено в начален етап), провеждат оценяване. Неговата цел е:

 • да установи потребностите на децата от специално образование;
 • да даде основа за планирането на индивидуалната работа на детето с психолог, логопед, специален педагог и/или други допълнителни специалисти;
 • да подпомогне работата на педагозите с децата, имащи нужда от специална подкрепа.

Употребата на подходящ инструмент за оценка на детското развитие помага работата по изброените точки да бъде осъществена значително по-лесно и гарантира високо ниво на обективност и професионализъм. Но кой инструмент за оценка на детското развитие е най-подходящ?

В серия от две статии ще разгледаме три методики, адаптирани за децата в България – Denver II, DESK 3-6 R и Developmental Profile 3 (DP-3)*, ще обсъдим приликите и разликите между тях, така че в края на материала всеки от вас ще може да отговори на въпроса, отнесен към спецификите на собствените си работа и възможности.

I. Прилики:

За какво служат?

Общото между Denver II, DESK 3-6 R и DP-3 на първо място е, че и трите са инструменти за извършване на скрининг. Тяхната цел е ранната детекция на задръжки в развитието на детето. Те се използват за установяване на:

 • способностите и уменията, които детето е овладяло в съответствие с хронологичната си възраст;
 • способностите и уменията, в овладяването на които изостава;
 • такива, за които развитието на детето е изпреварващо.

За да се случи разпределението на постиженията в тези три области, резултатите на детето се сравняват с нормите, изведени чрез изследване на хиляди негови връстници.

И трите методики са разработени по такъв начин, че правят възможно идентифицирането на деца със специални образователни потребности, като установяват конкретната сфера и умения, върху които има нужда да се работи с допълнителен специалист. Denver II, DESK 3-6 R и DP-3 не са диагностични инструменти – чрез тях се откриват затрудненията на детето без да се отнасят към конкретна диагноза. Въпреки това, и трите методики могат да бъдат използвани при избора и планирането на подходящи интервенции, както и за проследяването на развитието на детето във времето. Цялостният профил на развитието, който се очертава, при изследване с Denver II, DESK 3-6 R или DP-3, подпомага специалиста в създаването на профил на детето.

Какво измерват?

И трите инструмента проследяват развитието на детето във всички области.

Denver II

 • Груба моторика
 • Фина моторика– Адаптивност
 • Говор
 • Личностно-социална сфера

DESK 3-6 R

 • Груба моторика (за всички възрастови групи)
 • Фина моторика (за всички възрастови групи)
 • Когнитивни способности и език (за 3-годишни)
 • Език и комуникация (4- и  5-6-годишни)
 • Когнитивни способности (4-годишни)
 • Писмен език – базисни умения (5-6-годишни)
 • Математика – базисни умения (5-6-годишни)
 • Внимание и концентрация (5-6-годишни)
 • Социално поведение (за 3- и 4-годишни)
 • Социална компетентност (5-6-годишни)
 • Социално взаимодействие (5-6-годишни)

DP-3

 • Физическо развитие
 • Адаптивно поведение
 • Комуникация
 • Когнитивно развитие
 • Социално-емоционално развитие

Наименованията и броят на областите са описани по различен начин в трите методики, но това не бива да ни подвежда – например, че с Denver II се изследват само четири области. Нека използваме разпределението на развитийните постижения в шест области:

 1. Фина моторика;
 2. Груба моторика;
 3. Когнитивно развитие;
 4. Речево развитие;
 5. Умения за самообслужване;
 6. Социално-емоционално развитие.

В DP-3 е извършено обединяване на изследването на областите „фина моторика” и „груба моторика” чрез скалата „физическо развитие”. Ето защо скалите са пет на брой  и покриват всички области (тук скала „Адаптивно поведение” изследва уменията за самообслужване).

В Denver II когнитивното развитие е засегнато във всички скали. А в скалата „Личностно-социална сфера”  се обединяват „умения за самообслужване” и „социално-емоционално развитие”. Така чрез обединяване, броят на скалите става четири.

При DESK 3-6 R наблюдаваме различен брой скали за различните три възрастови групи. При най-малката възрастова група (3-годишни) скалите са четири на брой, като скалата „Когнитивни способности и език“ обединява едновременно областите на когнитивно развитие и уменията за комуникация и изразяване на детето вербално. Скалата „Социално поведение“, отново за 3-годишни, изследва както адаптивното функциониране, така и емоционалното развитие на детето.

Във формата за 4-годишни когнитивното развитие се отделя в нова скала „Когнитивни способности“ , а речевото развитие се оценява чрез „Език и комуникация“. Така по-детайлно се проследява развитието на детето в тези области.

Формата за 5-6-годишни е най-разширена в изследването на различните области. Чрез нея се проучва и училищната готовност на детето. По тази причина, освен основните области на развитие, се оценяват и познанията на детето за звукове, букви, количества и числови редици. Умения, които са от съществено значение при постъпването в първи клас. В тази форма се обръща по-задълбочено внимание върху вниманието и концентрацията, които са обособени в отделна скала. Социално-емоционалното развитие се изследва чрез скалите „Социална компетентност“ и „Социално взаимодействие“.

Кой може да ги използва?

Като скрининг методики за оценка на детското развитие, Denver II, DESK 3-6 R и DP-3 попадат в категория B според международните стандарти за професионално използване на тестове. Това означава, че специалистите е необходимо да са придобили поне бакалавърска степен в специалности, включващи изучаването на детско развитие в своята програма. Такива са например: „Психология”, „Логопедия”, „Специална педагогика”, „Социална педагогика” и др. Необходимите знания за администрацията на изследването, анализа и интерпретацията на получените резултати всеки специалист може да придобие чрез участие в сертификационно обучение за работа с теста.

Колко айтема съдържат?

Различията между трите методики не са съществени:

 • Denver II съдържа 125+5 айтема;
 • DESK 3-6 R съдържа различен брой айтеми/задачи във всяка една от трите форми или за 3-годишни са 39, 4-годишни – 46 и 5-6-годишни – 66;
 • DP-3 включва 180 айтема.

Тук е важно да отбележим, че броят на айтемите не означава, че единият инструмент е по-пълен или подробен от другите. Всъщност при употребата на Denver II и DP-3 изследваното дете не се оценява по пълния набор показатели, включени във въпросника, а единствено по тези, които очертават диапазона на неговите актуални способности и умения. Така например, за дете на възраст 3 години, няма да използваме въпросите, засягащи умения, типично придобивани на 6-годишна възраст, освен в случаите, в които сме попаднали на дете с изпреварващо развитие в дадена област. Обратното също е вярно, в общия случай 6-годишно дете не подлежи на обследване с въпроси, предназначени за 3-годишно, освен ако не се касае за дете с форма на изоставане (независимо от причината за нея).

Tова е избегнато при DESK 3-6 R, като са създадени конкретни форми, съобразени с възрастта на детето. Те съответстват на цикъла на нормално развитие на детето и изследват усвояването на дадено умение в оказания възрастов диапазон.

Колко време трае изследването на едно дете?

Макар че процедурите за изследване с Denver II и DESK 3-6 R съществено се различават от DP-3, общото време за провеждане на оценяването е приблизително еднакво и за трите теста – между 20 и 45 минути. Параметрите, които влияят най-силно върху продължителността, всъщност са особеностите на детето и на обгрижващия го възрастен, участващ в изследването. Също така, не е за подценяване и опитът на специалиста и уменията му за изграждане на позитивна връзка с детето и родителя.

Кой тест е по-съвременен?

По отношение актуалността на методиките, трябва да отбележим, че Denver II и DP-3 са почти еднакви по време на издаване. Българската версия на Denver II излиза през 2012 г., а DP-3 през 2013 г. (нормативните данни са събрани през 2011 и 2012 г.).

DESK 3-6 R от своя страна е разработен в Германия за извършване на периодични оценявания на деца в детските градини там през 2014 година, а през 2019 г. вече е в България с регулярно обновяващи се норми благодарение на платформата Examinea.

***

При наличие на толкова много прилики, може би вече започвате да се чудите къде са разликите между Denver II, DESK 3-6 R и DP-3. Това сме разгледали във втората статия.

Denver II, DESK 3-6 R или DP-3 за оценка на детското развитие – II част

*DP-3 не се предлага от фондация „Хестия“ и не се обработва чрез платформата Examinea.