Denver II или DP-3 за оценка на детското развитие – II част

В предишната статия по темата за избора на подходяща методика за оценка на детското развитие обсъдихме приликите между двете тестови методики Denver II и Developmental Profile 3 (DP-3). Може би именно на големия брой сходства се дължат многобройните запитвания на специалистите, работещи с деца, за това коя от двете е по-подходяща за тяхната собствена практика. Единствено чрез обсъждане и на различията между Denver II и DP-3 можем да допринесем с полезна информация, която да насочи специалистите в избора на методика, кореспондираща в най-висока степен с нуждите на тяхната работа.

II. Разлики:

• Целева група деца:

Тук е подходящо да кажем няколко думи за възрастовия диапазон, който всеки от двата инструмента покрива. С Denver II могат да се изследват от новородени до деца на възраст 6г. Целевата група на DP-3 са деца във възрастовия диапазон 0г. – 12г. 11м.

Особеност при DP-3 е, че е възможно деца с нормално протичащо развитие на възраст около 9 г. да са усвоили всички способности и умения, за които се пита чрез въпросника. При изследването на деца на възраст между 9 г. и 12 г. 11 м. DP-3 изпълнява функцията за идентифициране на изоставане, но не и функцията за откриване на изпреварващо развитие. Всички методики за оценка на детското развитието имат тази особеност – в горните възрастови диапазони изследването на дете би могло да покаже единствено областите на нормално и изоставащо развитие, но не и на надхвърлящи дадена възраст постижения. Това е така поради самият характер на тези въпросници – за да се осъществи детайлно изследване на способностите и уменията, придобивани в хода на развитието, е необходимо да се сложи ограничение на възрастовия диапазон, който се изследва.

Все пак по отношение на възрастовата група, за която са предназначени двата разглеждани теста, има съществена разлика. Така например, ако сте професионалист, който работи в детска градина, бихте могли да използвате и двата въпросника, но, ако е необходимо да обследвате деца в начална училищна възраст, DP-3 е инструментът, който ще отговори на нуждите на вашата работа.

• Процедура на изследване:

Дори самите наименования на двата теста подсказват, че има нещо твърде различно между тях. Защо DP-3 е „рейтинг скала”, а Denver II се определя като „скрининг тест”? Както установихме в предходната статия, и двата инструмента служат за скрининг на детското развитие. Разликата е в това, че докато при DP-3 информацията за развитието на детето се получава изцяло от сведенията на родителите му (или заместващите ги обгрижващи възрастни), оценяването с Denver II изисква детето да бъде поставено в реална тестова ситуация.

При работа с DP-3 възможните подходи за събиране на данни за развитието на детето са два и на тях съответстват два вида бланки за записване на отговорите: „Форма за интервю” и „Форма за родители”. В първия случай, когато се използва „Форма за интервю”, специалистът провежда структурирано интервю с обгрижващия детето възрастен. Този начин за работа с методиката позволява тя да бъде използвана като компонент от по-широко клинично интервю, в хода на което могат да се засегнат допълнителни важни теми като взаимоотношенията между детето и останалите семейни членове, стила на възпитание и др. Друго предимство е, че неясноти по съдържанието на някои от въпросите могат да бъдат обсъждани своевременно при възникването им. „Форма за родители” е предназначена за попълване от обгрижващите детето възрастни извън кабинета на специалиста. Въпросите по съдържанието на айтемите могат да бъдат обсъдени в рамките на консултациите преди и след попълването на бланките. При този начин на употреба на DP-3 родителите разполагат с повече време и могат да проверят в комфортната за детето среда на дома дали то е усвоило дадени способности, за които се пита във въпросника и които те не са наблюдавали до този момент. DP-3 е доказал своята ефективност като надежден и валиден инструмент за оценка на детското развитие в световен мащаб, но трябва да имате предвид, че информацията, събирана чрез изследване, проведено с него, се подчинява изцяло на сведенията на родителите за способностите на детето.

Употребата на Denver II е качествено различна. Оценяването, проведено с него, изисква специалиста да следва стандартизирана процедура, която поощрява детето да демонстрира усвоените способности и умения в реалната тестова ситуация. Казано по-просто, специалистът поставя пред детето определени задачи и проверява неговото изпълнение. За целта се използват специално подбрани стимулни материали, които се предлагат в комплект заедно с ръководството и тестовите бланки. Успешното провеждане на изследването зависи от кооперативността на детето и уменията на специалиста да го предразположи. В по-малка степен оценяването с Denver II разчита на информация, споделена от родители или други обгрижващи възрастни – такъв тип сведения се събират за способностите и уменията на детето, които не могат да бъдат проявени в условията на кабинета на специалиста (напр. някои умения за самообслужване).

Като цяло при избора на методика по критерия „процедура на изследване” е добре специалистът да прецени дали за целите на своята работа би могъл да разчита по-скоро на сведенията на родителите за развитието на детето, или по-скоро на своите наблюдения, натрупани при директната проверка на способностите на детето.

• Администрация и резултати:

При Denver II регистрирането на събраните данни се извършва на хартиен носител, върху бланките за отговор, включени в методиката. По-нататъшната обработка на резултатите и интерпретацията им се осъществява от специалиста съобразно знанията, които е придобил в хода на сертификационното обучение и насоките, публикуваните в ръководството.

Администрацията на събраните данни при изследване на дете с DP-3 се реализира на два етапа. Първо отговорите на родителите се регистрират на хартиен носител върху съответните бланки, а след това специалистът въвежда информацията в онлайн платформата Examinea. Електронната система трансформира суровите данни в стандартни точки и генерира графичен доклад, който може да се разпечата и включи в досието на детето. Интерпретацията на резултатите отново се извършва от специалиста съобразно включените насоки в ръководството за работа с теста и знанията, придобити в хода на сертификационното обучение.

• Препоръки за интервенции:

При разработването на терапевтични и образователни програми за децата, изследвани с Denver II, специалистите разчитат на своите знания и опит.
При оценяване, проведено с DP-3, те биха могли да използват и включените в ръководството препоръчителни корекционни практики. Авторите на методиката са посветили цял раздел на тази тема. Всяка от поместените в него добри практики е предназначена за насърчаване на детското развитие по конкретен показател от дадена област. Така например, ако в хода на изследването установите, че детето все още не е своило умението да пие от чаша, въпреки че е на подходяща за това възраст, можете да отворите на съответната страница в ръководството и да откриете препоръки за дейности, които да му помогнат да научи точно това умение. Включените препоръчителни дейности могат да бъдат използвани както от специалиста в неговата индивидуална работа с детето, така и от родителите на детето в ежедневните грижи за него. Изброените добри практики подпомагат създаването на терапевтичен и образователен план, в който родителите на детето могат да участват като партньори на специалиста в общата им работа по насърчаване на детското развитие и посрещане на специфичните потребности на детето.

***

Накрая идва ред да кажем, че двете методики биха могли да се използват и като взаимнодопълващи се инструменти. В своята практика детският психолог би могъл да използва Denver II за оценка на развитието на по-малките деца, а DP-3 – за по-големите. За случаите, в които детето не може да бъде предразположено да демонстрира репертоара на своите способности в кабинета на специалиста, е уместна употребата на DP-3. Когато обаче наблюденията на специалистите, работещи с детето, сочат, че то е способно на повече от описаното от родителите му, подходящо е да се проведе изследване с Denver II, за да се очертае обективна картина на развитието на детето. Колкото до препоръките за интервенции, включени в ръководството на DP-3, те могат да бъдат отнесени и към неусвоените умения, идентифицирани посредством оценяване с Denver II.

Сега, след този обзор на приликите и разликите между Denver II и DP-3, всеки от вас може да направи един по-добре информиран избор за това дали и кой инструмент за оценка на детското развитие да използва в практиката си. Ако все още имате въпроси, не се колебайте да се свържете се с нас на e-mail: office@hestiabg.com или тел: +359 2 43 73 186.