В предишната статия по темата за избора на подходяща методика за оценка на детското развитие обсъдихме приликите между трите инструмента –  Denver II, DESK 3-6 R и DP-3*. Може би именно на големия брой сходства се дължат многобройните запитвания на специалистите, работещи с деца, за това коя от трите е по-подходяща за тяхната собствена практика. Чрез обсъждане и на различията между тях, ще помогнем за информирания избор на методика, съответстваща на потребностите в конкретния случай.

II. Разлики:

Целева група деца

Тук е подходящо да кажем няколко думи за възрастовия диапазон, който всеки от трите инструмента покрива. С Denver II могат да се изследват от новородени до деца на възраст 6-годишна вързраст. DESK 3-6 R е предназначен за оценка развитието на деца от 3 до 6 години и 11 месеца. Целевата група на DP-3 са деца във възрастовия диапазон от новородени до 12 години и 11 месеца (при деца в норма до 7-8-годишна възраст).

На пръв поглед, възрастовият диапазон е много сходен. Но има съществена разлика. Denver II е най-прецизният от трите при оценяването на деца от 0 до 2-годишна възраст. Тази възрастова група при него е разделена на диапазони от по 1 месец. Имайки предвид бързото развитие в този период, това разделение дава възможност за бързо откриване на рискове в развитието.

Ако сте професионалист, който работи в детска градина, бихте могли да използвате и трите въпросника. Но е важно да се вземе под внимание това, че DESK 3-6 R е конкретно разработен за изследване на деца от детската градина, като е добър при изготвяне на оценка за училищна готовност.

Процедура на изследване:

Дори самите наименования на трите теста подсказват, че има нещо твърде различно между тях. Защо DP-3 е „рейтинг скала”, а Denver II и DESK 3-6 R се определят като „скрининг тест”? Както установихме в предходната статия, и трите инструмента служат за скрининг на детското развитие. Разликата е в това, че докато при DP-3 информацията за развитието на детето се получава изцяло от сведенията на родителите му (или заместващите ги обгрижващи възрастни), оценяването с Denver II и DESK 3-6 R изисква детето да бъде поставено в реална тестова ситуация.

При работа с DP-3 събирането на данни за развитието на детето  се извършва чрез интервю с родител или самостоятелно попълване на бланката от родителя (обгрижващия възрастен). При интерпретацията на резултатите е необходимо да се вземе предвид, че събраната информация се базира единствено на сведенията на родителя.

Употребата на Denver II е качествено различна. Оценяването, проведено с него, изисква специалиста да следва стандартизирана процедура, която поощрява детето да демонстрира усвоените способности и умения в реалната тестова ситуация. Казано по-просто, специалистът поставя пред детето определени задачи и проверява неговото изпълнение. За целта се използват специално подбрани стимулни материали, които се предлагат в комплект заедно с ръководството и тестовите бланки. Успешното провеждане на изследването зависи от кооперативността на детето и уменията на специалиста да го предразположи. В по-малка степен оценяването с Denver II разчита на информация, споделена от родители или други обгрижващи възрастни – такъв тип сведения се събират за способностите и уменията на детето, които не могат да бъдат проявени в условията на кабинета на специалиста (напр. някои умения за самообслужване).

Администрацията на DESK 3-6 R наподобява тази на Denver II – отново специалистът провежда изследването директно при работа с детето. Тук се появява и разликата. Тъй като този тест е конкретно разработен за приложение в детски градини, самата процедура по администрирането е конструирана с идеята да се избегне усещането на детето, че е оценявано. Специалистите, които използват теста, получават специални инструкции – сценарий. Те имат за цел да въвлекат детето в игра на цирк. Така се проверяват всички области на развитие за конкретната възрастова група. Освен това, DESK 3-6 R позволява групова администрация на теста, което го прави още по-увлекателен – децата дори не разбират, че са наблюдавани и оценявани, докато се забавляват заедно. Всичко това не изключва надеждността на стандартизираната процедура, защото дори под формата на игра, тестът позволява да се спазват конкретни инструкции, проверени и издържани психометрично. Информация за част от айтемите може да бъде получена и от родител (обгрижващ възрастен), ако специалистът няма възможност да провери конкретно умение или способност, както и ако желае да затвърди наблюденията си.

Администрация и резултати:

При Denver II регистрирането на събраните данни се извършва на хартиен носител, върху бланките за отговор, включени в методиката. По-нататъшната обработка на резултатите и интерпретацията им се осъществява от специалиста съобразно знанията, които е придобил в хода на сертификационното обучение и насоките, публикуваните в ръководството.

Администрацията на DESK 3-6 R се случва на два етапа. Резултатите на детето от проведеното оценяване с теста се нанасят върху хартиената бланка от съответната форма. След приключване на процедурата специалистът въвежда резултатите от всеки айтем в платформата Examinea, където автоматично се генерира доклад с резултати. Резултатите в доклада са представени в стандартни Т-точки. На базата на инструкции от ръководството и преминато сертификационно обучение, специалистът може да направи своята интерпретация и оценка. DESK 3-6 R предоставя възможност за избор между три доклада в зависимост от информацията, която предоставят:

  •  безплатна обработка на резултатите (включва таблично представяне на скалите и съответните резултати в стандартни Т-точки),
  •  графичен (включва резултатите по скали и графичното им представяне) и
  • интерпретативен (в допълнение към графичното представяне, включва кратка интерпретация на конкретните резултати и препоръки за интервенции).

Резултатите се базират на регулярно обновявани норми. Всеки от докладите може да бъде разпечатан и добавен към досието на детето.

Препоръки за интервенции:

При разработването на терапевтични и образователни програми за децата, изследвани с Denver II, специалистите разчитат на своите знания и опит.

При оценяване, проведено с DP-3, специалистите биха могли да използват включените в ръководството препоръчителни корекционни практики. Всяка от тях е предназначена за насърчаване на детското развитие по конкретен показател от дадена област.

Както описахме по-горе, интерпретативният доклад на DESK 3-6 R включва кратка интерпретация и препоръки за последващи интервенции, съобразно резултатите на детето. Освен това, самите айтеми за всяка от трите възрасти могат да бъдат разглеждани и като план за развитие на определени умения на детето за дадената възраст. Разглеждайки попълнената бланка от оценката на детето, специалистът може да даде ясни насоки за областите с установени дефицити.

***

Накрая идва ред да кажем, че трите методики биха могли да се използват и като взаимнодопълващи се инструменти. В своята практика детският психолог би могъл да използва Denver II за оценка на развитието на най-малките деца, DESK 3-6 R за деца в градинска и предучилищна възраст, а DP-3 – когато няма възможност да работи със самото дете. Когато обаче наблюденията на специалистите, работещи с детето, сочат, че то е способно на повече от представеното от родителите му, подходящо е да се проведе изследване с DESK 3-6 R или Denver II, за да се очертае обективна картина на развитието на детето. За случаите, в които детето не може да бъде предразположено да демонстрира своите умения в кабинета на специалиста, е уместно груповото и игрово приложение на DESK 3-6 R.

Сега, след този обзор на приликите и разликите между Denver II, DESK 3-6 R и DP-3, всеки от вас може да направи един по-добре информиран избор за това кой инструмент за оценка на детското развитие да използва в практиката си.

Ако все още имате въпроси, не се колебайте да се свържете се с нас на e-mail: office@hestiabg.com или тел: +359 879 85 03 73.

*DP-3 не се предлага от фондация „Хестия“ и не се обработва чрез платформата Examinea.