Описание

Future 2.0  е иновативна система за образоватeлно и кариерно ориентиране на ученици.

Получената информация дава възможност да се оцени до каква степен желанията и плановете на клиента са реалистични и отговарят на неговите/нейните личностни особености. Освен това, дава препоръки в каква посока е необходимо да насочи усилията си за допълнителна подготовка.

Целева група

Ученици 5 – 7 клас

Скали
  • Професионални интереси.
  • Ценности.
  • Престиж.
  • Мотивация и умения за учене.
  • Силни страни.
  • Планове за образование.

Оригинално издание: Hogrefe Editore, Firenze
Българско издание: Фондация „Хестия“, „Прометрикс“ ООД
Дата на публикуване: 2019 г.

Защо да го изберете?

Въпросниците, включени във Future 2.0, не оценяват учебния материал, изучаван в училище. По тази причина могат да бъдат използвани от ученици в различни училища, независимо от учебната програма.

Всички въпросници са без ограничение във времето за попълване и могат да бъдат използвани и при ученици със специални образователни потребности.

Попълването може да бъде извършено от всяко устройство, свързано с интернет, в удобно за ученика време.

Обработката на резултатите е автоматична чрез Examinea. В резултат на нея се генерира графичен интерпретативен доклад с резултати и насоки за работа.

Виж примерен доклад

Доклад

30 лв. бр.
Графичен и интерпретативен доклад в Examinea

Още по темата: