Моето мнение има значение

kidАко за Вас е важно:

➤ Услугите за детско развитие, които предоставяте, да отговарят на актуалните потребностите на децата.

➤ Децата да бъдат насърчавани в изграждането на активна позиция спрямо обстоятелствата, които засягат техния живот.

Програмата „Моето мнение има значение“ на Фондация „Хестия“ прави именно това.

„Моето мнение има значение” е иновативен практически подход, който дава възможност на децата да изразяват своите възгледи, интереси и предпочитания във връзка с ползваните от тях услуги в организациите за детско развитие.

Фондация „Хестия” подпомага специалистите и организациите в интегрирането на такъв подход в три направления:

Специализирани обучения за специалисти за прилагане на програмата в практическата работа в организациите, работещи с деца;

Консултации и супервизия за приложението на програмата в оценяването и развитието на услугите за деца;

Мониторинг на услуги в организациите, работещи с деца, по програмата и извеждане на стратегии и решения за развитие на тези услуги.

Обучението има практическа насоченост и цели да подпомогне изграждането на умения за насърчаване на активно отношение от страна на децата още от най-ранна възраст.

Програмата стимулира активното участие на децата в процеса на оценяване, подобряване и развитие на услугите в тези организации. Предложеният подход поставя децата в позицията на експерти по отношение на решенията за техния личен живот и е в унисон с актуалните тенденции в стандартите и политиките за детско развитие.