CAB

Клинична оценка на поведението

 

 

Описание

САВ е инструмент за клиничната оценка, диференциална диагноза и поведенчески скрининг на деца и юноши.

Той е теоретично базиран на диагностичните критерии от DSM-IV TR и критериите на IDEA за деца със специални образователни потребности.

В клиничен аспект, идентифицира както интернализирани и екстернализирани проблеми и критични поведения, така и цялостната психосоциална адаптация.

В неврологичен аспект, оценява когнитивното функциониране (адаптивно поведение, умствено изоставане, интелектуална надареност) и сигнализира за затруднения в ученето или екзекутивното функциониране.

Уникална характеристика на САВ е способността му да идентифицира поведения, свързани със двете обучителни крайности – интелектуална надареност и умствено изоставане.

На база на получените резултати специалистите имат възможност да изготвят индивидуален план за развитие и обучение, да планират ефективна терапия и да оценят нейния ефект.

Целева група

Целева група

Деца и юноши от 2 г. до 18 г. 11 мес.

Скали

Скали

  • Общ индекс на поведението
  • Клинични скали (екстернализирани поведения, интернализирани поведения, критични поведения)
  • Адаптивни скали (социални поведения, компетентност, адаптивни поведения)
  • Клинични клъстери
  • Адаптивни клъстери
Издание

Издание

Оригинално издание: PAR Inc.
Българско издание: Фондация „Хестия“, „Прометрикс“ ООД
Година на публикуване: 2020 г.

Защо да го изберете?

Приложим в различен контекст


CAB може да се използва както в училище, така и в рехабилитационни центрове, психиатрии, болници, и др. Той може да се прилага и с различна цел – клинична, изследователска, образователна.

В клиничен аспект САВ е полезен при идентифициране на децата и юношите, които имат нужда от поведенческа, образователна или психиатрична терапия или интервенция. Приложим е при диференциална диагностика на психиатрични нарушения, тъй като е тясно свързан с критериите на DSM-IV-TR.

В неврологичен аспект, САВ дава информация за когнитивното функциониране на детето или юношата (адаптивно поведение, умствено изоставане, интелектуален талант) и идентифицира сигналите, асоциирани със затруднения в ученето или екзекутивното функциониране.

САВ е полезен в мониторинга на прогреса на детето/юношата докато е в терапия и позволява лонгитюдна оценка на симптомите в течение на интервенцията.

Уникална характеристика на САВ е способността му да идентифицира поведения, свързани със двете обучителни крайности – интелектуална надареност и умствено изоставане. Твърде често тези особености се измерват единствено със стандартни тестове за способности (напр. тестове за интелигентност), докато САВ оценява степента, в която детето или юношата демонстрират поведения, свързани с обучителните особености.

 

Комплект тест

438.00

лв. с ДДС

Съдържа ръководство (1 бр.), бланки Родители – стандартна форма (10 бр.), бланки Родители – кратка форма (10 бр.), бланки Учители (10 бр.), доклади Родители – стандартна форма (10 бр.), доклади Родители – кратка форма (10 бр.), доклади Учители (10 бр.)

Доклад Родители – стандартна форма

15.00

лв. с ДДС

Допълнителни доклади:
– Доклад Родители –  кратка форма – 10,80 лв. с ДДС;
– Доклад Учители – 10,80 лв. с ДДС.

Докладите се генерират при обработка на теста през платформата Examinea.

Сертификационно онлайн обучение

200.00

лв. с ДДС

Посочената цена се отнася за двудневно онлайн обучение.

Сертификационните обучения се провеждат и присъствено, като цената в този случай е 270 лв. с ДДС.

 

Още по темата: