DESK 3-6 R

Дортмундски скрининг тест на детското развитие

Examinea

Описание

DESK 3-6 R е инструмент за ранна детекция на нарушения в развитието на деца в предучилищна възраст с цел навременна интервенция. Тестът е съобразен с изискванията на PISA, децата да получат първоначална подготовка (равен старт) преди да тръгнат на училище. Освен това, чрез него могат да се открият сигнали за потенциални проблеми в поведението – екстернализирани (агресия) и интернализирани (тревожност).

DESK 3-6 R е базиран върху т.нар. landmark principle (Michaelis, 2004) – умения, които трябва да бъдат овладени от 90 to 95% от децата на съответната възраст, за да преминат успешно към следващия етап на своето развитие.

Целева група

DESK 3-6 R е приложим при деца на възраст от 3 до 6 години.

Скали
  • Фина моторика.
  • Груба моторика.
  • Когнитивни способности.
  • Език и комуникация.
  • Социално поведение.

Оригинално издание: Hogrefe Verlag GmbH & Co.Kg
Българско издание: Фондация „Хестия“, „Прометрикс“ ООД
Дата на публикуване: 2019 г.

Защо да го изберете?

Идентифицира потенциални рискове съвсем рано, още преди да са се проявили като проблеми в развитието.

При използването на теста може да се използва примерен сценарий на игра, чрез който оценяването е приятно и забавно за детето. Така основната информация се събира от директна работа с детето. Сведенията от родителите се използват като източник на допълнителна информация, когато даден айтем не може да бъде наблюдаван по време на изследването.

Администрацията и правилата за оценяване на изпълнението на отделните айтеми са детайлно описани.

Обработката на резултатите е автоматична чрез Examinea. В резултат на нея се генерира графичен интерпретативен доклад с резултати и насоки за работа.

Виж примерен доклад

  • Като регулярен скриниг на развитието децата в детската градина.
  • Проверка на училищната готовност на деца на 6-годишна възраст.
  • Отправна точка за препоръки към родителите.
  • Проверка на ефективността на програми за детско развитие.

Подходящ е за използване от: детско-юношески психолози, училищни психолози и педагогически съветници, психолози – консултанти, логопеди, специални педагози, ресурсни учители,  социални работници, възпитатели и други специалисти, работещи с деца.

Много се радвам, че в България вече има скрининг за наблюдение и откриване на деца в предучилищна възраст, които са в „сивата зона“. Впечатлена съм от DESK 3-6, защото чрез него се регистрират области на развитие, които са в риск от изоставане в развитието на детето. Чрез DESK 3-6 R ние като специалисти отваряме пространство за консултиране, даване на обратна връзка и насоки както на родителите, така и на учителите и други специалисти, които са пряко свързани с детето. DESK 3-6 R ни помага при необходимост да насочим родителите към специализирана диагностика на детето, както и да започнем навременни терапии, за да предотвратим обучителни или поведенчески проблеми при децата.

Жулиета Темникова, психолог

Първото, което веднага прави впечатление, за Дортмундския скрининг тест е, че е бързо приложима тестова методика, която предполага пряко наблюдение и оценяване на способностите на детето в най-близката за него ситуация – игровата. Специалистът трупа преки впечатления относно изпълнението на задачите, възможностите на детето, неговите слаби и силни страни.
Скалите за оценка са така подбрани, че между тях да се търси корелация относно сфери, които попадат в сивата зона, и потенциално могат да имат отношение към това детето да е в риск от изоставане спрямо връстниците си. За мен, тестът беше добра отправна точка за разговори сродителите и изпращането на някои деца на детски невролог, клиничен психолог или детски психиатър спрямо крайния доклад от теста. А той, от своя страна, добре онагледява резултатите на детето, кратък е, но може да послужи като добро начало за по-задълбочена диагностика за децата, които са в риск и с много слаби резултати в различните сфери.

Симона Миланова, логопед

Комплект тест

384 лв. бр.
Съдържа: ръководство; инструкция за администрация и интерпретация; 10 бр. бланки и 2 бр. бланки Игра на цирк (3-годишни); 10 бр. бланки и 2 бр. бланки Игра на цирк (4-годишни); 10 бр. бланки и 2 бр. бланки Игра на цирк (5-6-годишни); 10 бр. доклади (3-годишни); 10 бр. доклади (4-годишни) и 10 бр. доклади (5-6-годишни) в Examinea

Доклад

6 лв. бр.
Графичен и интерпретативен доклад в Examinea
Различен доклад за всяка възрастова група

Сертификационно обучение

270 лв. участник
Двудневно обучение за работа с теста

Още по темата: