Практически обучения

Специфики на педагогическо взаимодействие с деца със СОП и техните родители

Специфики на педагогическо взаимодействие с деца със СОП и техните родители

ОПИСАНИЕ
Изготвяне на стратегия за работа по случай на дете с агресивни прояви

Изготвяне на стратегия за работа по случай на дете с агресивни прояви

ОПИСАНИЕ
Ранна психосоциална интервенция при семейства с деца в риск

Ранна психосоциална интервенция при семейства с деца в риск

ОПИСАНИЕ