„Ловци на таланти“ – програма за работа с деца с академичен талант

Ако имате дете в класа или групата, което работи много по-бързо от останалите, има силно въображение и интелектуална проницателност (дори понякога спори с Вас), и чувствителност, нехарактерна за възрастта му, може да се окаже, че сте учител на дете с академичен талант.

Фондация „Хестия“ ще помогне на Вашето училище или детска градина да разработи индивидуализирана програма, която да развива потенциала на децата с академичен талант. Как? Нашите консултанти ще направят детайлна оценка на потребностите и ценностите на училището/детската градина и ще Ви помогнат да разработите своята индивидуализирана програма, която има три ключови компонента:

  • Какво е академичен талант.
  • Идентифициране на децата с академичен талант.
  • Дейности за развиване на академичния талант.

Какво е академичен талант

Около 10 % от децата във всяко общество (независимо от техния пол, възраст и социално-икономически статус) имат потенциал за изключителни постижения в една или няколко области на науката. Потенциал, който би се „изгубил“ ако не бъде развит. Тези деца имат специфични образователни потребности и същевременно, често са „жертва“ на много митове (повече можете да прочетете тук). Според Националния статистически институт, за 2017/2018, децата в детските градини са над 220 000, а тези от 1 до 12 клас – над 700 000 (НСИ, 2018). Това означава, че над деветдесед хиляди от децата и учениците в България притежават академичен потенциал, който трябва да бъде реализиран. Ако не го направим, ценен човешки капитал ще бъде завинаги загубен.

Идентифициране на децата с академичен талант

Децата с академичен талант имат специфични когнитивни и афективни характеристики независимо от възрастта им. Те проговарят по-рано и имат по-богат речник от връстниците си. Обработват информацията по-бързо, имат по-добра памет и лесно усвояват абстрактни идеи. В емоционален план, имат интензивни емоции и често изглеждат незрели в очите на околните. Лесно се поставят на мястото на другите и имат изключително силно развито чувство за справедливост. По отношение на ученето, деца с академичен талант демонстрират огромно любопитство и силна вътрешна мотивация. Всичко това се проявява в тяхното ежедневно поведение в училище – те често критикуват околните, задават комплексни въпроси и откриват неконсистентност в теории и идеи. Процесът на идентифициране е фокусиран именно върху тези техни характеристики. Той обхваща аналитичните и емоционаните характеристики, както и мотивацията за учене, посредством специализирани тестове и наблюдение от страна на учители и родители.

Дейности за развиване на академичния талант

Вродените когнитивни способности сами по себе си не са достатъчни, за да се развие потенциалът на детето в академичен талант. Необходими са предизвикателства, подкрепа и активно взаимодействие със средата, която да отговаря на специфичните потребности и интереси на детето. Това може да се постигне както чрез вътрекласни дейности (диференцирани инструкции и задачи, и възлагане на индивидуални проекти), така и чрез извънкласни занимания (специално създадени курсове в областта на природните и/или социални науки), които да предлагат достатъчна дълбочина в представянето на учебното съдържание, интра-/интердисциплинарни връзки и индуктивна методология на преподаване. Важна стъпка в изграждането на програма за работа с деца с академичен талант е развиването на умения за учене като систематичност, планиране и постоянство. Това включва изграждането на т.нар. метакогнитивни умения – знанието на детето за собствените му силни и слаби страни в ученето и умението да прилага различни стратегии, да проверява и да оценява тяхната ефективност и ако е необходимо – да променя подхода си към проблема, върху който работи.

Възлагането на интелектуално предизвикателни задачи, които съответстват на техните способности и интереси мотивира талантливите деца, защото могат да „упражняват“ своите способности, да задоволяват естественото си любопитство и да се чувстват ефективни. А общуването с други деца, с които имат сходни интереси ги прави по-щастливи и по-удовлетворени.

Ние от фондация „Хестия“ вярваме, че работата с училищата и детските градини в процеса на идентифициране и стимулиране на академичния потенциал, е първата и най-съществена крачка в ранната инвестиция в бъдещето на децата. Несъмнено това спомага не само за индивидуалното им развитие, но и за интелектуалното развитие на обществото ни като цяло.

Попитайте за Вашата индивидуална оферта като ни пишете на office@hestiabg.com или се свържете с нас на тел. 02 43 73 186.

Тестът CAB ще помага на специалистите в диагностиката на нарушения от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на внимание

Въпросникът е насочен към деца и юноши от 2 до 18 години, които срещат поведенчески и обучителни затруднения или проявяват симптоми на психични нарушения.

Фондация „Хестия“ е европейска точка за развиване на таланта

Фондация „Хестия“ е европейска точка за развиване на таланта за България Фондация „Хестия“ е квалифицирана като европейска точка за развиване на таланта...

Как създаваме ПРОГРАМА ПО МЯРКА?

Програма по мярка

Идентифициране на децата с академичен талант

Децата с академичен талант имат специфични интелектуални и емоционални характеристики. Те учат по-лесно нови неща и им е интересно да „задълбават“ в сложни теми….

17-годишно момиче от Луизиана ще кацне на Марс

Докато много от нас замечтано гледат към звездното небе или си представят как пътуват из космоса, амбициозната 17-годишна Алиса Карсън от Луизиана…

Какво представлява академичният талант?

Академичният талант е потенциал за изключителни постижения в една или няколко академични области като математика, естествени, социални и/или хуманитарни науки. Той е…