„Ловци на таланти“ – програма за работа с деца с академичен талант

Ако имате дете в класа или групата, което работи много по-бързо от останалите, има силно въображение и интелектуална проницателност (дори понякога спори с Вас), и чувствителност, нехарактерна за възрастта му, може да се окаже, че сте учител на дете с академичен талант.

Фондация „Хестия“ ще помогне на Вашето училище или детска градина да разработи индивидуализирана програма, която да развива потенциала на децата с академичен талант. Как? Нашите консултанти ще направят детайлна оценка на потребностите и ценностите на училището/детската градина и ще Ви помогнат да разработите своята индивидуализирана програма, която има три ключови компонента:

  • Какво е академичен талант.
  • Идентифициране на децата с академичен талант.
  • Дейности за развиване на академичния талант.

Какво е академичен талант

Около 10 % от децата във всяко общество (независимо от техния пол, възраст и социално-икономически статус) имат потенциал за изключителни постижения в една или няколко области на науката. Потенциал, който би се „изгубил“ ако не бъде развит. Тези деца имат специфични образователни потребности и същевременно, често са „жертва“ на много митове (повече можете да прочетете тук). Според Националния статистически институт, за 2017/2018, децата в детските градини са над 220 000, а тези от 1 до 12 клас – над 700 000 (НСИ, 2018). Това означава, че над деветдесед хиляди от децата и учениците в България притежават академичен потенциал, който трябва да бъде реализиран. Ако не го направим, ценен човешки капитал ще бъде завинаги загубен.

Идентифициране на децата с академичен талант

Децата с академичен талант имат специфични когнитивни и афективни характеристики независимо от възрастта им. Те проговарят по-рано и имат по-богат речник от връстниците си. Обработват информацията по-бързо, имат по-добра памет и лесно усвояват абстрактни идеи. В емоционален план, имат интензивни емоции и често изглеждат незрели в очите на околните. Лесно се поставят на мястото на другите и имат изключително силно развито чувство за справедливост. По отношение на ученето, деца с академичен талант демонстрират огромно любопитство и силна вътрешна мотивация. Всичко това се проявява в тяхното ежедневно поведение в училище – те често критикуват околните, задават комплексни въпроси и откриват неконсистентност в теории и идеи. Процесът на идентифициране е фокусиран именно върху тези техни характеристики. Той обхваща аналитичните и емоционаните характеристики, както и мотивацията за учене, посредством специализирани тестове и наблюдение от страна на учители и родители.

Дейности за развиване на академичния талант

Вродените когнитивни способности сами по себе си не са достатъчни, за да се развие потенциалът на детето в академичен талант. Необходими са предизвикателства, подкрепа и активно взаимодействие със средата, която да отговаря на специфичните потребности и интереси на детето. Това може да се постигне както чрез вътрекласни дейности (диференцирани инструкции и задачи, и възлагане на индивидуални проекти), така и чрез извънкласни занимания (специално създадени курсове в областта на природните и/или социални науки), които да предлагат достатъчна дълбочина в представянето на учебното съдържание, интра-/интердисциплинарни връзки и индуктивна методология на преподаване. Важна стъпка в изграждането на програма за работа с деца с академичен талант е развиването на умения за учене като систематичност, планиране и постоянство. Това включва изграждането на т.нар. метакогнитивни умения – знанието на детето за собствените му силни и слаби страни в ученето и умението да прилага различни стратегии, да проверява и да оценява тяхната ефективност и ако е необходимо – да променя подхода си към проблема, върху който работи.

Възлагането на интелектуално предизвикателни задачи, които съответстват на техните способности и интереси мотивира талантливите деца, защото могат да „упражняват“ своите способности, да задоволяват естественото си любопитство и да се чувстват ефективни. А общуването с други деца, с които имат сходни интереси ги прави по-щастливи и по-удовлетворени.

Ние от фондация „Хестия“ вярваме, че работата с училищата и детските градини в процеса на идентифициране и стимулиране на академичния потенциал, е първата и най-съществена крачка в ранната инвестиция в бъдещето на децата. Несъмнено това спомага не само за индивидуалното им развитие, но и за интелектуалното развитие на обществото ни като цяло.

Попитайте за Вашата индивидуална оферта като ни пишете на office@hestiabg.com или се свържете с нас на тел. 0879 850 373.

Как да повишите академичния потенциал на детето в 10 стъпки

В учебна среда понякога се наблюдават озадачаващи резултати, особено ако се разглеждат потенциала на едно дете и реалните му академични постижения. Поне…

RIST-2 – кратката скринингова версия на RIAS-2 за оценка на интелигентността

След като ви представихме Скалите на Рейнолдс за оценка на интелигентността RIAS-2, сега ще ви запознаем и с неговата кратка скринингова версия…

Скали на Рейнолдс за оценка на интелигентността RIAS-2 – какво измерват и кога да ги използвате?

RIAS-2 е тест за цялостна оценка на интелигентността. Приложим е при индивидуално оценяване и е подходящ за лица от 3 до 94…

Представяме ви RIAS-2 Скали на Рейнолдс за оценка на интелигентността

Ето го и първият нов тест за 2023 година – Скали на Рейнолдс за оценка на интелигентността RIAS-2. Тестът е официално публикуван…

Изследване на надарени деца с RIAS-2 – интервю с д-р Сисъл Рейнолдс

Д-р Сисъл Рейнолдс (Cecil R. Reynolds) е един от авторите на Скалите на Рейнолдс за оценка на интелигентността RIAS-2. Той е водещ…

Как да разпознаем поведенческите проблеми при надарените деца?

Изключителният талант носи много позитиви, но надарените деца също така се изправят пред специфични трудности. Те могат да окажат отрицателно въздействие върху…

Разликите между това да разсъждаваш и да знаеш: ключът към оценката на интелигентността

Тестовете за интелигентност често попадат в полезрението на родителите и специалистите, когато става дума за оценка на детското развитие. Макар че се…

Тестът CAB ще помага на специалистите в диагностиката на нарушения от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на внимание

Въпросникът е насочен към деца и юноши от 2 до 18 години, които срещат поведенчески и обучителни затруднения или проявяват симптоми на психични нарушения.

Фондация „Хестия“ е европейска точка за развиване на таланта

Фондация „Хестия“ е европейска точка за развиване на таланта за България Фондация „Хестия“ е квалифицирана като европейска точка за развиване на таланта...

Как създаваме ПРОГРАМА ПО МЯРКА?

Програма по мярка

Идентифициране на децата с академичен талант

Децата с академичен талант имат специфични интелектуални и емоционални характеристики. Те учат по-лесно нови неща и им е интересно да „задълбават“ в сложни теми….

17-годишно момиче от Луизиана ще кацне на Марс

Докато много от нас замечтано гледат към звездното небе или си представят как пътуват из космоса, амбициозната 17-годишна Алиса Карсън от Луизиана…

Какво представлява академичният талант?

Академичният талант е потенциал за изключителни постижения в една или няколко академични области като математика, естествени, социални и/или хуманитарни науки. Той е…