Инструментът е стандартизиран за България и ще бъде прилаган от психолози и психиатри, преминали специализиран курс на обучение

Въпросникът за оценка на клиничното поведение CAB (Clinical Assessment of Behavior) е насочен към деца и юноши от 2 до 18 години, които срещат поведенчески и обучителни затруднения или проявяват симптоми на психични нарушения. С негова помощ специалистите ще имат възможност да идентифицират конкретни симптоми, свързани със специфични обучителни особености. В това число влизат умствено изоставане и академичен талант. На база на резултатите те ще могат да изготвят индивидуален план за развитие и образователна подготовка на изследваните лица. Информацията също така ще им помогне да планират ефективна терапия и да оценят нейния ефект.

Тестът CAB се появява в отговор на нуждата от надежден инструмент, който може да бъде използван за установяването на широк спектър от социални, емоционални и поведенчески проблеми.

Част от тези проблеми включват нарушения от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на внимание, агресивни прояви, прояви на тормоз и депресивни състояния. Въпросникът дава възможност да бъдат измерени конкретни показатели, свързани с проявлението на специални образователни потребности. С негова помощ също така могат да бъдат разграничени близки като симптоматика състояния. Въпросникът оценява както силните страни и компетентности, така и проблемните области в развитието на детето или юношата.

„Целта на CAB е да помогне на специалистите да придобият обективна информация за състоянието на детето или младежа в клиничен и поведенчески аспект. Въпросникът е адаптиран за България, което означава, че интерпретацията на резултатите е съобразена с културните особености на страната ни“, коментира Диана Боянова, автор на българската версия на инструмента. „Поведенческата рейтинг скала е приложима за деца в норма, както и за такива със специфични потребности и нарушения. В процеса на адаптация на инструмента са включени клинични извадки на деца, диагностицирани с хиперактивност и дефицит на вниманието, аутизъм и проблемно поведение“, допълва д-р Боянова, доктор по психология и психометрик във фондация „Хестия“. Тя има над 20-годишен опит в областта на психологическото оценяване, стандартизиране, адаптиране и разработване на инструменти в сферата на детската психология и личността.

Тестът CAB дава възможност да бъде поставена комплексна и надеждна оценка на състоянието на детето.

Това се случва посредством събиране на информация и впечатления в различен контекст – от семейна и училищна среда. По този начин може да бъде направено сравнение между събраната информация и да се изготви обективна оценка на детето. Данните се събират чрез стандартизирани за България форми за оценка. В най-честия случай информацията се предоставя от родител и учител. Тя също така може да бъде поискана от училищен психолог, логопед, специален педагог, ресурсен учител или друг специалист, който познава и работи с детето. Пълната оценъчна форма включва 170 въпроси и твърдения. Попълването може да се направи както онлайн в платформата Examinea, така и на хартиен носител.

Кога е следващото сертификационно обучение за работа с CAB може да научите като разгледате графика с предстоящите обучения.