Въпросникът за оценка на клиничното поведение CAB (Clinical Assessment of Behavior) подпомага идентифицирането на проблеми в поведението, обучението или психичното здраве на деца и юноши от 2 до 18 години. Инструментът предлага балансиран модел на оценяване, който обхваща както силните страни и компетентности, така и проблемните области в развитието на детето или юношата. Той дава възможност за диференциално диагностициране на психиатрични състояния. В това число влизат разстройства на поведението, разстройство с дефицит на вниманието/хиперактивност и тревожни разстройства.

Уникално приложение на CAB в сравнение с други поведенчески рейтинг скали е способността му да идентифицира поведения, свързани със специални образователни потребности, включително умствено изоставане и академичен талант.

Поведенческата рейтинг скала CAB включва три форми за оценка. Те осигуряват информация и впечатления, събрани в различен контекст – у дома и в училище. Формата за учители се състои от 70 айтема. Тя може да се попълва от учители, педагогически съветници, администратори или други лица, които познават добре изследваното лице. Фокусирана е върху трудностите в адаптацията и проблемните поведения, които са забележими в учебна среда. Формите за родители са две: пълна, със 170 айтема и кратка, със 70 айтема. Учителската и кратката родителска форма включват идентични айтеми. Това позволява да бъде направено сравнение между предоставената информация и да бъде поставена по-пълна и обективна оценка на поведението на детето.

CAB прави паралел между двата типа поведения, оформящи общата психосоциална адаптация – положителни адаптивни поведения и проблемни клинични поведения. Те са обект на обективна и изчерпателна оценка чрез серия от въпроси, част от три клинични и три адаптивни скали.

Клинични скали

  • Скалата  Екстернализирани поведения има за цел да оцени тенденцията на детето или юношата да проявява видимо проблемно поведение. То обикновено е насочено към другите или се изразява в нарушаване на правилата. Този тип поведения биват демонстрирани и са по-лесно забележими от другите. Изразяват се под формата на агресия, заядливост, неотстъпчивост, проблемни поведения, тормоз.

  • Скалата Интернализирани поведения се отнася до поведения, насочени към себе си. В това число влизат прояви на депресия, тревожност или соматизация. Те се проявяват като емоции,  усещания или поведения, свързани със състояния като тъга, свенливост, тревожност, липса на енергия или социално отдръпване.

  • Скалата Критични поведения измерва поведения, свързани със сериозни адаптивни затруднения (например, „Заплашва да се самоубие“, „Носи оръжие.“). Тя идентифицира крайни или критични поведения с екстремен характер и завишена честота при индивиди с тежки адаптивни затруднения и психиатрични разстройства. Скалата е съставена от айтеми, измерващи екстремни поведения или състояния с психотична (например халюцинаторни преживявания, странна реч) и социопатна  симптоматика. Това могат да бъдат поведения, заплашващи собственото здраве или това на околните. В това число влизат употребата на незаконни  вещества, притежанието на оръжие, заплахите за убийство.

Заедно трите скали дават цялостен поглед върху проблемните поведения при децата и юношите. Те могат да бъдат изразени в различна степен, от леки междуличностни търкания до сериозни адаптивни проблеми с психотична симптоматика например. Допълнителни десет клинични клъстъра представят конкретни проблемни поведения. В това число са включени тревожност, депресия, гняв, агресия, тормоз, проблемно поведение, дефицит на вниманието/хиперактивност, поведения от аутистичния спектър, обучителни затруднения, умствено изоставане. Клиничните клъстъри представят сбор от поведения, съответстващи на специфични образователни (разстройства на заучаването, умствено изоставане и т.н.), поведенчески (тормоз, проблемни поведения и т.н.) или психиатрични разстройства и клинични състояния (тревожност, депресия, поведения от аутистичния спектър и т.н.).

Адаптивни скали

  • Скалата Адаптивни поведения измерва нивото на развитие на детето или юношата и степента на независимост по отношение на ежедневните умения. Тя оценява обичайни адаптивни поведения като комуникационни умения (например „Предава съобщения по телефона“), дейности за самопомощ (например „Приготвя си основни ястия сам“), поддържане на физическа хигиена (например „Има инциденти с физиологичните нужди“) и въпроси относно сигурността (например „Може безопасно да остане вкъщи сам за известно време“).

  • Фокус на скалата Компетентност са когнитивното и речевото развитие. Тя разглежда позитивни поведения (например „Може да му се има доверие“, „Използва времето си разумно“) и негативни поведения (например „Предава се твърде лесно“, „Има лоша преценка“). Те се състоят от стратегии за обслужване на собствените нужди, както и подход към ежедневни ситуации, копинг стратегии, гъвкавост и поведения, определящи усещането за пълноценност и компетентност.

  • Скалата Социални умения се отнася към умението на детето или юношата да взаимодейства с връстниците си и възрастните по подходящ за възрастта му начин. Тя включва набор от айтеми, свързани с успешната междуличностната адаптация. Тя се отнася до поддържането на зрели междуличностни отношения и оказването на социална подкрепа и сътрудничество (например „Внимателен е с другите, изчаква реда си“). Освен положителни качества, скалата включва и негативни социални поведения (например „Опитва се да контролира другите“).

CAB включва и два адаптивни клъстъра:

  • Екзекутивни функции оценява когнитивната надареност при ученици. Тя може да се прояви като умения за планиране и координация на действия за постигането на конкретна цел например. Клъстърът включва айтеми като „Използва времето си пълноценно“ и „Трудно се концентрира“.

  • Интелектуална надареност и талант включва положителни и негативни айтеми, които отразяват поведения, присъщи на интелектуално надарени деца. Например „Прави реалистични планове за бъдещето“ и „Смята училището за трудно“.

Въпросникът за клинична оценка на поведението CAB се издава в оригинал от PAR. Адаптираният и стандартизиран за България инструмент е достъпен за специалистите в страната като част от портфолиото на фондация „Хестия“. Вижте графика на обученията за работа с инструмента.