Denver II, приложим за деца от 0 до 6 години, помага на специалистите да направят обективна и надеждна психологическа оценка на лицата, с които работят. С негова помощ те могат да установят риск от евентуално забавяне и нарушения в развитието на детето, както и да определят дали то е усвоило изпреварващи за възрастта му умения. Инструментът дава възможност за ранна оценка, още в първите месеци от раждането на детето. Той отчита много точни показатели, свързани с развитието на детето, седмица по седмица.

В какви случаи се използва Denver II?

Тестът се прилага с цел ранна детекция както на нарушения, така и на силни страни в развитието на детето. Той сравнява представянето на изследваното момиче или момче по различни  показатели с представянето на  деца с типично за възрастта  развитие. С негова помощ могат да бъдат идентифицирани деца със специални образователни потребности, както и да бъдат маркирани конкретни сфери на развитие, в които детето има нужда от допълнителна подкрепа.

Методиката се използва за установяване на: способностите и уменията, които детето е овладяло в съответствие с хронологичната си възраст; способностите и уменията, в овладяването на които се забелязва изоставане; както и тези, за които развитието на детето е изпреварващо.

Denver II не е диагностичен инструмент и на база на резултатите от него не може да бъде поставена конкретна диагноза. Получената информация обаче може да бъде отправна точка при избора и планирането на подходящи интервенции, както и за проследяването на развитието на детето във времето.

Какво оценява тестът?

Скалата на Денвър съдържа 125 айтема, разпределени в четири сектора за скрининг на следните функционални сфери:

  • личностно-социална: общуване с другите и умения за самообслужване;
  • фина моторика – адаптивност: координация око-ръка, боравене с малки предмети, възможност за справяне с проблеми;
  • говор: слух, разбиране и езикова употреба;
  • груба моторика: седене, ходене, скачане и цялостни движения на големите мускули.

Как се прилага?

Оценката, извършена с Denver II, комбинира информация, получена от родител, и наблюдения на специалиста по време на изпълнението на конкретни практически задачи. Те целят детето да демонстрира набор от умения в близка до реалната среда. При задаването и изпълнението на задачите специалистът следва стандартизирана процедура. Тя е описана в ръководството на теста и представена в детайли по време на сертификационното обучение. Детето получава специално подбрани стимулни материали, които са включени в тестовия комплект.

В допълнение към резултатите от практическата част, оценката от скрининг теста е подкрепена и от информация, споделена от родител или друг обгрижващ възрастен. Такъв тип информация е необходима основно по отношение на умения, които не могат да бъдат демонстрирани в кабинета на специалиста. В това число например вллизат някои умения за самообслужване.

Времето, нужно за провеждането на оценяването, обикновено е в рамките на 20-40 минути. Успешното провеждане на изследването зависи от кооперативността на детето и обгрижващия възрастен, както и от уменията на специалиста да ги предразположи.

Кой може да го използва?

Скрининг тестът може да бъде прилаган от специалисти, придобили минимум бакалавърска степен в специалности, чиято програма включва изучаване на детското развитие. В това число влизат „Психология“, „Логопедия“, „Специална педагогика“, „Социална педагогика“ и др. Придобиването на право за ползване на теста изисква преминаване на сертификационно обучение за работа с инструмента. По време на него специалистите получават насоки за работа с методиката, администрация на изследването и анализ на получените резултати. Лектор на обучението е психологът Петя Атанасова. Тя има дългогодишен опит като обучител и специалист, ангажиран с психологична диагностика и консултиране на деца и възрастни.

Denver II се издава и разпространява в страната от фондация „Хестия“.