След като ви представихме Скалите на Рейнолдс за оценка на интелигентността RIAS-2, сега ще ви запознаем и с неговата кратка скринингова версия – RIST-2.

Какво представлява RIST-2?

Скрининг тестът на Рейнолдс за оценка на интелигентността – RIST-2 е фокусиран върху флуидната (невербална) и кристализирана (вербална) интелигентност. Приложим е върху лица от 3- до 94-годишна възраст. Той служи за оценка на риска от нарушение в интелектуалното функциониране на личността. Именно големият възрастов диапазон, в който може да се прилага, дава възможност за надеждни и сравними във времето резултати през цялото индивидуално развитие на личността.

RIST-2 е бърз и лесен метод за идентифициране на потенциални интелектуални проблеми в контекста на поведенчески или емоционални разстройства. В много случаи от практиката, специалистите се нуждаят именно от това – да разберат дали дадени емоционални или поведенчески проблеми са свързани с интелекта, без да се извършва цялостна оценка на когнитивното функциониране.

Българската версия на RIST-2 е нормирана и стандартизирана чрез прилагане на най-съвременните психометрични техники, базирани както върху класическата теория за тестовете (CTT), така и върху теорията за отговаряне на айтемите (IRT).

Българската версия на инструмента предлага изцяло онлайн обработка на резултатите. Така буквално за няколко секунди след въвеждането на отговорите на респондента в платформата Examinea, специалистът вече разполага с доклад с резултатите.

Какви субтестове включва RIST-2?

RIST-2 включва два субтеста Какво е това (GWH) и Излишен обект (OIO).

 • При субтеста „Какво е това (GWH)“ изследваното лице трябва да направи дедукция за обект въз основа на няколко вербални описания. Тази задача интегрира развитието на речника и рецептивния език с дедуктивните съждения и общите познания, всички от които се съдържат във вербалния домейн. Това е сложна задача и добра мярка за g, особено във вербалната или кристализираната ѝ форма.
 • Субтестът „Излишен обект (OIO)“ е задача за обратна аналогия. Тя се позовава на много от същите фундаментални когнитивни процеси като вербалното разсъждаване, но в невербален домейн и без необходимостта от езикови умения или речников запас. Този тип задачи включват зрително-перцептивни умения, невербално аналогично мислене, умение за прехвърляне на множества между конкретни и абстрактни стимули и добри пространствени умения. Затова субтестът Излишен обект (OIO) е комплексна задача, която дава добра оценка на g и е свързана с флуидните умения и невербалната интелигентност.

Използването само на два субтеста прави RIST-2 изключително бърз метод за скрининг на интелектуалното функциониране. Администрацията му отнема само 10-15 минути.

Кога да използваме RIST-2?

RIST-2 е предназначен да предостави една най-обща оценка на интелекта, която да послужи на специалиста като основание за пренасочване на респондента към друг специалист с цел извършване на по-детайлно оценяване на интелектуалните способности с пълната версия – RIAS-2. Данните показват, че резултатите от RIST-2 имат добра стабилност във времето и това допълнително оценяване с останалите шест субтеста може да бъде извършено в рамките още на следващите 3 седмици.

Тестът е приложим в програми за скрининг в детски градини или предучилищни групи (Reynolds, 1979), училища, държавни и частни клиники, педиатрични практики, организации за подпомагане на възрастни хора или други. Служи да се оцени рискът от нарушение на интелектуалното функциониране, като по-долу сме включили някои конкретни области на приложенията му:

 • При психологична оценка, за скрининг на евентуални когнитивни нарушения.
 • В работата на екипите за подкрепа на личностното развитие на ученици.
 • При деца, насочени към специалист, който да направи скрининг на интелектуалните дефицити, за да се потвърди евентуална ХАДВ (ADHD) симптоматика коморбидна с проявените обучителни трудности.
 • Провеждане на скрининг на всички деца, постъпващи в детска градина, за да се отхвърли сериозно забавяне в развитието.
 • За прием в частни и/или специализирани училища.
 • В логопедичната практика в процеса на диагностика на дислексия и други нарушения.
 • Като метод за подбор на кандидати за прием в програми за интелектуално надарени и талантливи деца.
 • При скрининг на пациенти с инсулт или мозъчно-съдови заболявания, за да се провери за сериозно нарушение в интелекта.
 • Скрининг на пациенти с HIV, за да се определи дали се наблюдава нарушение на интелекта, причинено от напредналия стадий на болестта.
 • Скрининг на деца след проведена химиотерапия на остра лимфоцитна левкемия, за да се изключат когнитивни нарушения.

Важно е да се обърне внимание, че RIST-2 е инструмент за скрининг, а не за поставяне на диагноза. Във втория случай е необходимо използването на RIAS-2.

Кой може да прилага RIST-2?

Едно от най-съществените предимства на RIST-2 е, че той може да се прилага от по-широк кръг специалисти. В допълнение към детските и училищните психолози, както и клиничните психолози, скринингът може да се прилага от логопеди, специални педагози, педиатри и др.

Лектор на сертификационното обучение е д-р Николай Николов. Информация за предстоящите издания може да откриете в графика на сертификационните обучения.

Таксата за участие е 165 лв. и не включва комплекта тест. Той се закупува отделно на цена от 580 лв.

Местата в обучението са ограничени и се заемат според реда на регистрация и заплащане на таксата за участие.