RIAS-2 е тест за цялостна оценка на интелигентността. Приложим е при индивидуално оценяване и е подходящ за лица от 3 до 94 години. Той съдържа конормирани скали за памет и скорост на преработка на информацията.

Тестът покрива широк възрастов диапазон и съответно голям набор от айтеми, които адекватно да измерят интелигентността от ранна детска възраст до късна зрялост. По тази причина RIAS-2 използва строго определени правила за администрация – начални точки и правила за базово ниво, обратна администрация и прекъсване. Така времето за администрация на теста е минимално и децата не усещат фрустрация от твърде трудни айтеми, а възрастните – от твърде лесни.

Какво оценява RIAS-2?

RIAS-2 се състои от осем субтеста:

 • „Какво е това“ (GWH) и „Вербално разбиране“ (VRZ) за вербална интелигентност;
 • „Излишен обект“ (OIO) и „Какво липсва“ (WHM) за невербална интелигентност;
 • „Вербална памет“ (VRM) и „Невербална памет“ (NVM);
 • „Скорост на назоваване“ (SNT) и „Скорост на търсене на обекти“ (SPS) за вербална и невербална скорост на преработка.

Осемте субтеста формират четири индекса – Индекс за вербална интелигентност (VIX), Индекс за невербална интелигентност (NIX), Общ индекс за паметта (CMX) и Индекс за скорост на преработка (SPI). А индексите за вербална и невербална интелигентност формират Общия индекс на интелигентността (CIX) или т. нар. фактор „g”.

Скали на RIAS-2

Индексът за вербална интелигентност (VIX) представя обобщена оценка на вербалната интелигентност, оценена чрез вербалното мислене, т.нар. кристализирана интелигентност. Дава подробна информация за вербалното мислене и образуване на вербални концепции, както и информация за речниковия запас. Добър предиктор е за наличието на академичен талант.

Индексът за невербална интелигентност (NIX) дава обобщена оценка на невербалната интелигентност, оценена чрез невербалното мислене – т.нар. флуидна интелигентност.

Общият индекс за памет (CMX) прави обобщена оценка на вербалните и невербалните паметови функции, като двата субтеста оценяват съответните общи области на паметовите способности. Би могъл да се използва при анализи и заключения в посока уменията за учене и запаметяване.

Индексът за скорост на преработка (SPI) предоставя обобщена оценка на скоростта на преработка, включваща едновременно скорост за вземане на решение и време за реакция, като се минимизират усилията за използване на фината моторика. Скалата се базира върху невропсихологични теории, които проследяват настъпилите промени в мозъчната дейност след травматични събития и инциденти.

Общият индекс на интелигентност (CIX) представлява обща оценка на общата интелигентност – т.нар. g-фактор на интелигентността. Полезен е при диагностични заключения за интелектуални нарушения в определени клинични случаи.

Основни области на приложение

RIAS-2 е инструмент с многобройни области на приложение, най-малкото поради широкия възрастов диапазон, който покрива. Тук сме посочили обобщено кога е подходящо да се използва:

 • При необходимост от оценка на актуалното интелектуално ниво на лицето.
 • При диагностицирането на специфични разстройства, като разстройство на интелектуалното развитие, различни видове деменция и ефекта от мозъчно-съдови увреждания и нарушения на функционирането на централната нервна система.
 • При деца в предучилищна и училищна възраст, когато е засегнато интелектуалното функциониране, тестът може да се използва за диференциална диагностика на различни форми на детска психопатология (особено разстройства в развитието).
 • При изследване на обучителни трудности, едно от приложенията му е да отхвърли наличието на интелектуален дефицит при липсата на академичен прогрес в училище.
 • За идентифициране на надарени деца (академичен талант).
 • RIAS-2 е особено полезен при оценяването на интелектуалното функциониране на лица с различна степен на физическо или двигателно увреждане, защото няма реални изисквания за скорост или точност на фината моторика при измерването на интелигентността (вербална и невербална).
 • При оценка на влиянието на различни форми на емоционални и/или психични разстройства (например, депресия, шизофрения) върху когнитивното функциониране.

Научете повече за теста като гледате записа от уебинара-представяне на RIAS-2.