Тази гост статия е разработена от екипа на сайта prepodavame.bg

През последните години все по-смело в нашата образователна система се налага разбирането, че училището трябва да е гостоприемно за всички деца, да посрещне всички нужди и да допринесе максимално за развитието потенциала на всяко едно от тях. Приобщаващото образование трябва да направи учебния процес достъпен за широката палитра от възможности в класната стая. То отваря вратите на общообразователната среда и дава шанс за равнопоставеност и приемане на децата със специални образователни потребности (СОП). 

До каква степен обаче различието в училище действително среща приемане сред деца, учители, родители – сред обществото ни като цяло? 

Приобщаването на децата е поставено в зависимост от същността и диференцираността на техните специфични потребности. Тези, които не нарушават обичайния начин на преподаване и типичната атмосфера в клас, по-скоро намират място в общообразователна среда. От друга страна, специфичните потребности, съпътствани с агресивно асоциално поведение, значителни интелектуални затруднения, специфика в комуникационен аспект, хиперактивност и други, се превръщат в сериозно предизвикателство и най-често се дефинират като възпрепятстващи процеса на обучение на останалите деца в класа.  

Логично е да се запитаме: непостижимо висок ли е стандартът на приобщаващото образование, или ние пропускаме нещо много съществено при прилагането му? Какво не достига: положени усилия, поддържани мотивация и очаквания или може би подходящи нагласи?

Ето 5 ключови момента, които със сигурност не бива да изпускаме от фокус в устрема си да бъдем приобщаващи педагози:

  1. Подкрепяща среда

Подкрепящата среда е основен компонент на приобщаващата класна стая, която осигурява достъп до образование за всички деца, независимо от техните силни или слаби страни. При приобщаването, за разлика от интегрирането, не децата се адаптират към средата в общообразователното училище, а средата се променя според спецификата на потребностите на децата, така че да бъде гостоприемна и подкрепяща за всички. Наред с осигуряването на достъпна архитектурна среда в образователните институции, „специалните“ ученици трябва да получават необходимата подкрепа от специалистите, включени в състава на екипите за подкрепа за личностно развитие. Участниците в тези екипи трябва да се стараят да подберат най-подходящите методи и средства на преподаване за всеки конкретен случай, да редуцират и адаптират учебното съдържание според наличните възможности и да използват различни съвременни технологични решения за допълваща и алтернативна комуникация

  1. Квалификация за работа с деца със СОП

Не бива да се притесняваме да признаем, че може би нямаме необходимата подготовка и готовност да работим с деца със СОП. Ако не го направим, рискуваме да възпрепятстваме собствената си дейност като преподаватели. Неизвестността води след себе си страх, обърканост, чувство за безизходица, лесно демотивира и тласка към отегчение и отчаяние. 

Много по-лесно би било да потърсим помощ. Ще я получим от колеги с по-голям опит в подобни ситуации, от ресурсните специалисти, които работят с децата, от психолога в училище. Може да потърсим обучение за педагогически специалисти или методическа подкрепа от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ в съответната област. 

  1. Затруднения в приобщаването на деца със СОП

В процеса на приобщаване със сигурност ще срещнем редица предизвикателства. Може да се затрудняваме да ангажираме децата със СОП по време на час, трудно да овладяваме неприемливото поведение на някои от тях, да се притесняваме, че не можем да им отделим необходимото време или да адаптираме материалите и учебното съдържание.

Имало е и ще продължава да има много неизвестни в  процеса на обучение на „специални“ ученици. Но в крайна сметка  тези предизвикателства ни правят по-силни и повишават нашия професионален опит. За да се справим с трудностите, преди всичко е необходимо да приемем съответното дете, с всички негови особености и с цялата му богата гама от затруднения; да повярваме в него и наистина да положим усилия да го приобщим към класа.

  1. Партньорство и комуникация с родителите

Ефективното взаимодействие с родителите е друг основен компонент на приобщаващото образование. Не бихме могли да говорим за ефективно приобщаване на дете със СОП, без да си осигурим подкрепа и сътрудничество от страна на родителите му, както и на родителите на всички останали деца в класа.

Успехът е заключен зад една известна формула: постоянен диалог. И най-трудната за разрешаване проблемна ситуация не би устояла на една ефективна комуникация с родителите. Това ще изясни всички пропуски, ще ни помогне да разрешим  проблемите и да преодолеем затрудненията. 

Бъдете подготвени – общуването с родители на деца с различни нарушения ще ви потопи в тяхното изпълнено с препятствия ежедневие, ще ви запознае със същността на всички техни трудности. Но и ще ви направи по-съпричастни и ще допринесе много за промяна на вашите нагласи към различието.

  1. Нагласи към различието

За да накараме учениците да приемат по-различния свой връстник, е необходимо да поработим върху техните нагласи към различието. Хубаво е да им покажем, че всички деца, независимо от своите различия, могат да играят и да учат заедно. За целта е важно да включваме ученика със СОП в дейности, в които той се справя добре. Неговата успеваемост ще промени първоначалните очаквания сред съучениците му за затруднения във всичко. Ще го представи в друга светлина пред класа, както и ще повиши самочувствието на самото дете.

По подобен начин може да променим нагласите и на колегите си, а и на родителите на останалите деца в класа. 

Децата в класа в голяма степен формират отношението си към учениците с по-различни потребности въз основа на това, което ние, възрастните, демонстрираме пред тях. Проявената от нас емпатия много скоро ще ги докосне и завладее. Ще се стремят да бъдат подкрепящи и готови да окажат помощ. Ще се научат на търпение, толерантност и уважение към различието. Ще бъдат по-подготвени за големия свят отвъд стените на класната стая, изпъстрен с многообразие и различия.

Тази статия ни посочва доста предизвикателства, но вярваме, също и пътя, по който да се справим с редица от тях.

Изведена устойчива формула за работа с ученици със СОП няма. Всяко дете има своите различни потребности, нуждае се от индивидуална подкрепа и строго персонализиране при нейното предоставяне. Описаните ключови моменти изграждат основата, върху която да стъпим и която трябва да подсигурим. Методите и средствата ще се появят в процеса на работа.

Приобщаването на деца със СОП в общообразователна среда е възможно, когато обединим усилията си в изграждането на подкрепяща, съобразена с потребностите на всички ученици среда, когато се научим да общуваме ефективно един с друг и  преодолеем стереотипния начин на мислене и възприемане на различието. Ако съзнателно работим за внедряването на тези ключови моменти в ежедневната си дейност, ще се докоснем до същинската идея за приобщаващо образование… и ще можем ефективно да го реализираме в нашата образователна система.