Изготвяне на стратегия за работа по случай на дете с агресивни прояви

Обучението е създадено с цел обмен на функционални и практически приложими в различните професионални ситуации стратегии за взаимодействие с деца с агресивни прояви и в риск от трайна социална дезадаптация.

Акценти:

  • Видове агресивно поведение – механизми и фактори за формиране, видове агресия, техните проявления и измерения в контекста на различните възрастови етапи и в контекста на различни социални ситуации.
  • Ролята на семейната система, от която детето е част, като ключов фактор при разгръщането на агресивни тенденции и поведения – значението на родителските психични структури и родови дисфункции; динамика на взаимоотношения и дисфункции в семейна йерархия и структура; социално-емоционални ресурси на възрастните.
  • Връзката между социално-емоционалните компетенции и агресивните прояви – ролята на уменията за проследяване на причинно-следствени връзки на детето; идентифициране на формирани поведенчески модели и стеснен поведенчески репертоар; умения за самооценка и себерефлексия; идентифициране качеството на преработка на постъпила социална информация, определяне широтата на емоционалния регистър и наличието на алекситимия.
  • Техники за работа въз основа на събраната информация – анализ и интерпретация на събраната в оценъчно-диагностичен процес информация за детето; идентифициране на приоритетни за интервенция сфери от психо-емоционалното функциониране на детето; планиране на дейността – цел, посока, техники; насоки за структуриране на данните от анализа и предоставянето им по разбираем начин на семейството, в т.ч. детето.
  • Добри практики – от опита на лекторите и участниците, обмен на професионален опит.

За кого е подходящо?

Обучението е подходящо за специалисти в системата на МОН, частно практикуващи и работещи в сферата на социалното подпомагане, служители на МКБППМН.

Продължителност

Два дни – от 10:00 до 16:00 часа

Такса за участие

260 лв. с ДДС

Изготвяне на стратегия за работа по случай на дете с агресивни прояви

Лектори

Георги Гърмидолов е психолог и Управител на [ИНСТИТУТ]ът, с повече от 15 години практически опит. Професионалната му подготовка е съсредоточена в сферата на Психологията. Надграждащо развива компетенциите си чрез специализации към Българска асоциация по когнитивно-поведенческа терапия и Институт по транзакционен анализ. Има преминати множество обучения в сферата на психично развитие и личностово функциониране.

В момента работата му в посока „индивидуално консултиране“ е фокусирана върху извършване на психологично консултиране с възрастни с емоционални и поведенчески нарушения и отклонения, асоциално поведение, тревожност и депресивна симптоматика, посттравматична симптоматика. Професионалният му опит включва работа като психолог, както в системата на социалното подпомагане, свързана с интервенции при деца с девиантно и асоциално поведение и техните родители, деца, лишени от родителска грижа, възрастни с посттравматична и депресивна симптоматика, така и като обществен възпитател към Местна комисия за борба с противообществени прояви при малолетни и непълнолетни – гр. Пловдив (МКБППМН). Бил е част от ръководния екип на Кризисен център за деца жертви на насилие, експлоатация и трафик – гр. Пловдив на длъжност „Управител“. Ежегодно участва в проекти на фондация „Хестия“ по стандартизиране на оценъчни и диагностични инструменти. Лектор е на сертификационното обучение за работа с DAF Диференциален тест за оценка на агресията при деца. От 2013 година развива собствена частна практика като психолог, а през 2015 година съосновава [ИНСТИТУТ]ът, където вече 7 години, заедно с екип от специалисти, предоставя консултативни услуги в сферата на психичното здраве и профилактика.

Кристина Минчева е психолог в „ЦЕНТЪРЪТ“ с практически и академичен опит от 7 години. Професионалната ѝ подготовка е в сферата на Психологията. Надграждащо има преминати редица обучения в сферата на детското развитие и психо-емоционално функциониране.

В момента работата ѝ е фокусирана главно върху извършване на психологично консултиране и психо-социална терапия с деца и техните семейства, както и оценъчно-диагностична дейност в този контекст. Професионалният ѝ опит включва работа като психолог, както в системата на социалното подпомагане, свързана с интервенции при деца със СОП, множествени увреждания и психо-социални дефицити в развитието, така и като обществен възпитател към Местна комисия за борба с противообществени прояви при малолетни и непълнолетни – гр. Пловдив (МКБППМН), където извършва интервенции с деца по повод емоционално-поведенчески трудности. Ежегодно участва в проекти на фондация „Хестия“ по стандартизиране на оценъчни и диагностични инструменти. От 2016 година е част от екипа за работа с деца на [ИНСТИТУТ]ът, а от 2021 година разширява дейността си като психолог и в екипа на „ЦЕНТЪРЪТ“.

Обучението се осъществява съвместно с ЦЕНТЪРът.
ЦЕНТЪРът е пространство за частни консултативни услуги в подкрепа на личното развитие. Те целят да осигурят навременна и висококачествена интервенция, адресирайки същината на проблема, а не само неговите симптоми.