Бяхме ви обещали, че през тази година ще добавим и нови обучения. Време е да обявим първите две от тях – „Специфики на педагогическо взаимодействие с деца със СОП и техните родители“ и „Изготвяне на стратегия за работа по случай на дете с агресивни прояви“. Двете обучения са изцяло практически ориентирани и се провеждат съвместно с ЦЕНТЪРът – пространство за частни консултативни услуги в подкрепа на личното развитие.

Специфики на педагогическо взаимодействие с деца със СОП и техните родители

В това обучение се разглеждат спецификите при педагогическо взаимодействие с деца със СОП, както и ефективни техники за взаимодействие между дете и специалист. Специално внимание се обръща на комуникацията с родителите и тяхното въвличане в процеса.

Обучението е подходящо за широк кръг от специлисти, които работят с деца със СОП – както в сферата на образованието, така и в областта на социалното подпомагане.

Лектори на обучението са Кристина Минчева, психолог, и Лиляна Трендафилова, логопед.

Обучението ще се проведе на 16-17 април 2022 г. (събота и неделя), онлайн в платформата ZOOM. Таксата за участие е 240 лв. с ДДС.

Изготвяне на стратегия за работа по случай на дете с агресивни прояви

По време на обучението ще се обърне внимание на механизмите и факторите за формиране на агресивното поведение, както и видовете агресия и тяхното проявление. Ще бъде разгледана ролята на семейната система в разгърнатата картина на агресивни прояви. В обучението ще бъде обърнато специално внимание и на планиране на последващи интервенции, както и техники за работа въз основа на събраната информация за детето и средата.

Обучението е предназначено за различни специалисти от образователната и социалната сфера, както и членове на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).

Лектори на обучението са Георги Гърмидолов, психолог, и Кристина Минчева, психолог.

Обучението ще се проведе на 11-12 юни 2022 г. (събота и неделя), онлайн в платформата ZOOM. Таксата за участие е 240 лв. с ДДС.

Очаквайте и следващите нови предложения за обучения. А всички предстоящи обучения можете да разгледате в графика на обученията.