Всеки специалист, който се занимава с оценка на детското развитие, се е изправял пред въпроса какъв метод да използва, за да получи необходимата му информация. Тук сме представили накратко основните методи и в кои случаи биха могли да се използват.

Най-общо методите за оценка на детското развитие се делят на неформални и формални. Неформалните са чрез наблюдение, портфолио на детето, информация от учители или възпитатели и др. Формални са стандартизираните тестове и въпросници. И двата метода са ефективни и помагат на специалистите и родителите да разберат повече за прогреса на детето. Ето малко информация за това какво представлява всеки от методите, които споменахме:

Наблюдението на поведението осигурява минимално вмешателство в ежедневните игри на детето и същевременно дава ценна информация за много аспекти на неговото развитие – интелектуално, социално-емоционално, физическо и т.н.

Портфолиото е сбор от информация за детето, събирана за определен период от време – бележки от наблюдения, снимки, рисунки или други форми на изкуство, чек-лист на поведението, бележки и всякаква други данни, които показват както на специалиста, така и на родителя прогреса на детето.

Рейтинг скалите са друга форма на оценка – те регистрират както когнитивните и езиковите способности, така и социално-емоционалното развитие на детето. Те могат да бъдат попълвани както от родителите, така и от учители и възпитатели.

Стандартизираните тестове са инструменти, които отговарят на определени психометрични стандарти. Те дават сигурност на специалиста, който ги прилага, че резултатите на детето се сравняват с т.нар. нормативна група – деца от неговия пол и в неговата възрастова група. Стандартизираните тестове най-често се прилагат и при оценяването на ефекта на специализирани програми, в които децата участват.

Какво представляват стандартизираните психологически тестове?

Защо оценяването на детското развитие е важно?

  • Осигурява информация за прогреса в различните области на развитието: когнитивно, физическо, езиково, социално-емоционално и подход към ученето.
  • Идентифицира децата, които може да се нуждаят от допълнителна подкрепа, интервенция или по-детайлно оценяване.
  • Дава сигурност на родителите, че развитието на тяхното дете е оценено по един надежден и валиден начин.
  • Помага на специалистите да индивидуализират работата си с децата или с групите деца, които имат сходни характеристики.
  • Идентифицира силните и слаби страни на определена програма, в която децата участват.

Вижте повече за нашата Програма по мярка.

През 2019 година Фондация „Хестия“ стандартизира нов въпросник за детско развитие – Дортмундски скрининг тест на развитието за деца от 3 до 6-годишна възраст – Ревизирана версия (DESK 3-6 R), на известния немски издател на психологически тестове Hogrefe. Той обхваща много от характеристиките на методите за оценка, върху които се спряхме по-горе. Чрез наблюдение на ежедневното поведение на детето, изпълнението на задачи по време на игри в малки групи и оценяването на индивидуални задачи, тестът дава информация за различните области на развитие. Освен това, той може да се използва и като скрининг за училищна готовност на децата на възраст между 5 и 6 години.

Изображение: rawpixel, Unsplash