В своята работа психолозите (както и други специалисти – логопеди, специални педагози и др.) често прилагат инструменти за оценка на поведението като тестове, въпросници, чек-листи и др., за да предложат най-подходящата терапия на своите клиенти.

Приложението на психологически тестове е широко – при деца във връзка с изследване на развитието или при затруднения в училище; при проблеми с паметта и вниманието, както и вследствие на инсулти и черепно-мозъчни травми; при междуличностни конфликти, за да могат по-лесно да се открият причините за тях. Съществуват още редица области, в които професионалистите си служат с тестове, за да прецизират своята диагностична и терапевтична дейност.

Голяма част от инструментите за оценка на деца и възрастни, използвани в България, са създадени в други държави. Това налага тяхното адаптиране и стандартизиране за населението в страната ни. Чрез процеса на адаптация и стандартизация се осигурява съпоставимост на получените резултати от българската версия с тези на оригинала. Това се постига чрез уеднаквяване на въпросите, използваните материали, инструкциите за попълване на тестовете и провеждането на самото оценяване (начина на попълване на теста, времето за работа и др.), както и чрез използването на т.нар. стандартни точки в представянето на резултатите.

Важна част от процеса на адаптация и стандартизация на всеки тест, е изготвянето на т.нар. „норми“. Това са референтни стойности, които се получават след като голям брой хора – т.нар. стандартизационна (нормативна) извадка от съответната страна, попълнят теста и се извърши статистически анализ на техните отговори. Участниците в стандартизационната извадка са на различна възраст, с различно образование, пол, от различни населени места в страната и т.н. Спрямо тях именно, специалистът съпоставя резултатите на своя клиент по съответния тест и само така може да е сигурен, че интерпретацията му е адекватна за съответната държава. Един пример: представете си, че при психолога идва възрастен, който има навика да поздравява околните с поклон. Ако поведението му се сравни с нормативна извадка от Япония, би било напълно обичайно. Но ако се сравни с нормативна извадка от България би подсказало на специалиста, че неговият клиент е по-различен.

Ето защо за получаването на коректни резултати от изследването с психологически тест и за тяхната адекватна интерпретация е важно тестовете, които се използват да са не само коректно преведени, но и адаптирани и стандартизирани за съответната държава.

Какви са етапите на стандартизация на един тест?

1. Превод на въпросите и инструкциите

Необходимо е да се извърши професионален превод, който да отговаря в най-голяма степен на оригинала.

2. Провеждане на оценявания със стандартизационната извадката

Участниците в извадката се подбират така, че да представляват отражение на структурата на населението. Те биват оценявани от обучени психолози (или други специалисти), които им предоставят теста и инструкции за попълване. При някои инструменти е необходимо оценяването да бъде проведено в контролирана среда – в присъствието на психолог, в точно определена обстановка и др. При други – това не е необходимо и участниците могат да попълнят теста сами вкъщи.

3. Статистическа обработка на резултатите

Събраните данни от предишния етап се обобщават и анонимизират с цел запазване на личните данни на участниците. Данните се подлагат на статистическа обработка, чрез която се извеждат специфичните норми на конкретния инструмент за оценка. След извеждането им участниците могат да получат информация за постигнатите от тях резултати, ако желаят това. Тази информация се предоставя единствено от обучен за работа с теста специалист, най-често това е специалистът, който е провел оценяването на съответния участник. Всички получени индивидуални резултати се третират като лична информация и не могат да се разпространяват без изричното съгласие на конкретния участник.

4. Публикуване на теста

На този етап тестът вече може да бъде прилаган в страната. Той представлява адаптирана и стандартизирана версия на оригинала и получените с него резултати са съпоставими.

Как да проверите дали един тест е стандартизиран и представлява легална версия на оригиналния инструмент?

Съществуват няколко места, на които можете да проверите това, като съответният тест трябва да отговаря поне на едно от условията по-долу:

  1. Всеки тест трябва да е придружен от съответната документация под формата на ръководство (или няколко такива), в което подробно е представена информация за стандартизацията на инструмента. Също, в него са посочени и теоретичният модел на теста и конструктите, начинът, по който са изведени моделът и конструктите,  процедурата, по която е разработен тестът и отделните скали, описанието на скалите на теста, начинът на администрация на теста, системата за точкуване, типичната интерпретацията на резултатите, областите на приложение на теста, целевата популация, нормативната извадка, доказателствата за надеждността и валидността на теста.
  2. Всеки тест издател отпечатва кратка информация върху тестовите материали (бланки, въпросници и др.), в която се посочва кога и от кого е издаден тестът, както и чия собственост са правата за разпространението му. По този начин всеки потребител може да се увери, че използваните материали отговарят на изискванията за правилно използване на теста.
  3. Тестът трябва да бъде вписан в Регистъра на психологическите тестове на Националния тестов комитет към Дружеството на психолозите в България. Тук са включени както адаптирани и стандартизирани тестове, така и такива, създадени от български изследователи.

Фондация „Хестия“ осъществява проекти по стандартизация на различни психологически тестове. Ако желаете да получите повече информация за новите ни проекти и/или да се включите в стандартизацията, можете да се свържете с нас като ни пишете на office@hestiabg.com.