Един от най-новите ни тестове е PSI-4 Индекс на родителския стрес. Както и останалите ни инструменти, той е адаптиран и стандартизиран. PSI-4 измерва стреса в системата „родител-дете“ при родители на деца на възраст между 1 месец и 12 години. Въпросникът разкрива риска както от дисфункционално родителстване (напр. неглижиране, тормоз над детето и т.н.), така и от поведенчески разстройства на детето.

Проучванията в развитието на поведенческите разстройства показват, че наличието на стресогенни за родителите особености са едни от ключовите предпоставки за развитие на поведенчески нарушения у детето. Стресът в семейството, особено през първите 3 години след раждането му, е критичен за неговото емоционално и поведенческо развитие, както и за отношенията между него и родителите. PSI-4 е фокусиран върху три основни източници на стрес:

  • характеристиките на детето (така, както ги възприема родителя);
  • характеристиките на родителя (и как преживява ролята си на родител);
  • стрес, който произтича от средата или житейските събития в живота на семейството.

Именно за това PSI-4 изследва характеристиките на темперамента и саморегулацията на детето, които имат най-дългосрочно влияние върху родителя и системата „родител-дете“, както и степента, в която родителстването отговаря на очакванията на родителя, а ролята на родител е възнаграждаваща за него. От друга страна, въпросникът оценява личностните характеристики и възможна патология при родителя, както и основните ситуационни фактори (социална изолация, здравословни проблеми, липса на подкрепа и др.), които допринасят за родителския стрес и проблемите във взаимоотношенията с детето. В допълнение към двата домейна, PSI-4 разкрива и наличието на стресогенни събития в живота на родителя, които опосредстват или изострят родителския стрес и обикновено са извън неговия контрол, но създават риск за дисфункционално родителстване.

Индексът на родителския стрес PSI-4 помага на клиничните, фамилните и детските психолози да идентифицират силните страни и проблемните области, както по отношение на детето и родителя, така и по отношение на семейната структура. Тази информация може да се използва за планиране на интервенциите, извеждане на приоритети за интервенции, проследяване на напредъка от терапията или за насочване към последваща по-задълбочена диагностика.

Научете повече за PSI-4

PSI-4 е достъпен в платформата Examinea. Може да бъде попълван изцяло онлайн, като докладите с резултати се генерират за секунди. Те включват подробно текстово и графично представяне на резултатите, както и препоръки за последващи изследвания и работа. Включена е и контролна скала Защитно отговаряне. Тя оценява степента, в която родителят омаловажава индикаторите за проблеми или стрес във взаимоотношенията с детето или се опитва да се представи в по-добра светлина.

Разгледайте примерен доклад с резултати