Само няколко месеца след представянето на стандартизирания тест CAB у нас даваме възможност за попълване на българската версия на въпросника на английски език. Тя е с валидни за страната ни норми и оценява деца и младежи между 2 и 18 години. Инструкциите към нея също са на английски, а резултатите ще „пристигат“ при специалиста, назначил методиката, на български. Това ще даде възможност на психолозите и психиатрите да използват инструмента при семейства, в които единият или и двамата родители не владеят български, както и при англоговорящи учители. Попълването на теста може да се осъществи изцяло онлайн, през платформата за работа с клиенти и използване на тестове Examinea.

Ако вече използвате CAB, можете да заявите активиране на опцията за попълване на английски като ни пишете на office@hestiabg.com. Цените за генериране на докладите с резултати от CAB не се променят при попълване на английски език.

Повече за приложението на теста CAB

Поведенческата рейтинг скала CAB включва три форми за оценка и всяка от тях ще бъде достъпна на английски език. Пълната форма за родители съдържа 170 айтема. Кратката родителска форма е идентична с тази за учители и в нея са включени 70 айтема. Те са разпределени в общо шест психометрични скали (три клинични и три адаптивни). В допълнение инструментът разполага и с два адаптивни клъстъра: за екзекутивни функции и за интелектуална надареност и талант.

На база на резултатите от въпросника специалистите могат да идентифицират широк набор от поведенчески, социални и емоционални проблеми. В това число влизат нарушения от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на внимание, агресивни прояви, прояви на тормоз и депресивни състояния. Тестът също така се използва за установяване на специални образователни потребности, както и наличие на академичен талант.

За ранното установяване на трудности в клиничен и поведенчески аспект

Идентификацията е първата стъпка в осигуряването на ефективни обучителни и терапевтични интервенции за деца с поведенчески и емоционални нарушения.  Точното дефиниране и локализиране на проблемните области е ключово за планирането на подходяща терапия на възможно най-ранен етап,  с цел да бъдат предотвратени потенциални бъдещи трудности. 

При оценката на децата и юношите е важно да се отбележи, че  в незряла възраст много от тях преживяват трудности в социалната, емоционалната и поведенческата си адаптация. Определящите фактори за наличието на реално поведенческо или психично разстройство, са свързани с честотата, продължителността, интензивността и степента на отклонение в поведението им. Всички тези фактори са отчетени при разработването и адаптацията на въпросника САВ.

Важни уточнения, свързани с провеждането на пълноценна психологическа оценка

Има няколко базови условия, които трябва да бъдат отчетени при поставянето на психологическа оценка, за да може тя да се счита за надеждна и обективна.

  • Стандартизираните тестове гарантират, че резултатите, които ще получите, ще бъдат съобразени с културните и/или географски особености на страната.
  • Важно е използваната методика да бъде валидна и надеждна.
  • Специалистите, прилагащи психометрични инструменти, трябва да имат нужната експертиза, както и да са преминали през сертификационно обучение за работа с тях.
  • В допълнение към информацията от теста, специалистът провежда допълнително проучване. Целта е той да разполага с достатъчно подробна и достоверна информация за изследваното лице. Такава информация може да включва данни от предишни оценявания, интервю с близки, обратна връзка от личен лекар или друг специалист.

Повече информация, свързана с приложението на психометрични тестове в психологическата практика, може да научите в рамките на обучението „Комплексна психологическа оценка с тестове. Методология и практическа работа“.