Психодиагностиката е важен момент от изготвянето на цялостна оценка за моментното психично функциониране и състояние, както и за последващата терапевтична работа с дадено лице. Както е известно, терапевтичната работа е процес на свързване между терапевт и клиент (пациент). Като през този процес двойката терапевт-клиент (пациент) преминава през различни етапи на взаимоотношения и емоционални преживявания.

Понякога специалистите, работещи терапевтично, срещат трудности и пречки при планирането или продължаването на бъдещата си съвместна работа с клиентите (пациентите). В тези случаи стандартизираните психологически тестове са в помощ на специалиста, за да се изготви план за бъдещите интервенции в работата и да се установи моментното състояние.

От друга страна, HR-специалистите и кариерните консултанти основно се доверяват на тестовете, за да предвиждат бъдещото развитие личността с идеята да  подпомогнат реализацията и професионалното израстване. В този случай се измерват константни черти, които с времето биха показали леки отклонения, но не съществени.

Но как да избираме тестовете, които използваме? Какво е важно да знаем, за да се насочим към едно такова изследване? И разбира се, да сме адекватни в съветите и препоръките си.

Как да избираме инструментите за оценка, които използваме?
  • Важно е тестовете, които използвате, да са стандартизирани и адаптирани за конкретната държава (ако не са създадени в нея). Така се осигурява съпоставимост на получените резултати от националната (локалната) версия и оригинала.
  • Важно е да познавате добре методиката – какво измерва, как се използва. За тази цел е необходимо да се запознаете подробно с ръководството на теста и другите помощни материали в комплекта (ако има такива). Препоръчително е участието в обучение за работа с методиката. По този начин ще имате възможност да изпробвате теста преди реално да започнете да го използвате.
  • Важно е предварително да се подготвите за тестирането – ако са необходими допълнителни материали или точно определена среда за тестиране. Информация за това можете да намерите в ръководството на теста и по време на обучението.
  • Важно е да следвате инструкциите за администрация, посочени в ръководството (и по време на обучението). При повечето тестове не е допустимо да се променя поредността на айтемите, времето за изпълнение (ако има такова) и др.

Често при младите специалисти се наблюдава безразборното преминаване през всички възможни обучения и семинари, които се появят. Това се явява повече като разсейване и разпръскване на енергията, вместо да трупа позитиви в бъдеще за по-цялостна квалификация в областта. Затова е важно планирането на една специализация в дадена област. От там вече е лесно да се начертаят плановете за бъдещи обучения, квалификации и стажове. Това концентрира усилията към една цел – изграждането на един завършен специалист, който е компетентен и адекватен в областта си.

Как да разпознаем качествения инструмент за оценка?
  • Важно е тестовете да са валидни и надеждни. (вж. по-долу)
  • Важно е методиките, които изберете да използвате, да са адаптирани и стандартизирани с български норми. Така резултатите, които получите, ще бъдат реални и съответно оценката – актуална.
  • Важно е използваните инструменти да бъдат с уредени авторски права. Това от една страна гарантира качеството, тъй като версията е преминала проверка и е одобрена от автора (авторите), а от друга – че е зачетен трудът на автора (авторите).
  • Съществува регистър на стандартизираните психологически тестове за България към Националния тестов комитет към Дружеството на психолозите в България.

Запознайте се с тестовете, които предлагаме.

Относно точките по-горе, ще  Ви помогне съдържанието на ръководството, авторските права, препратките към оригиналната версия, както и частта с българската адаптация и стандартизация.

Какво означава една методика да бъде валидна и надеждна?

Това са термини, често използвани в психометрията. Област, която част от специалистите не харесват особено :). Валидност на тест е до колко добре той е разработен, дали скалите измерват точно това, за което са определени. Това се проверява още в началото – при конструиране и адаптация на теста. Например, при една и съща извадка изследвани лица се използват две или повече методики (едната вече е стандартизирана) с еднакви скали, за да се провери дали скалите наистина измерват точно това, за което са определени.

Надеждност е точността и стабилността на получените резултати от изследването с методиката. Например, ретестът със същия тест при същата група, няма да покаже съществена промяна в резултатите.

Може ли да пропусна обучението и направо да премина към използването на теста?

Много често специалистите задават този въпрос. Разбираемо! Времето е ценно за всеки един от нас. Всеки търси начини да спести от нещо, което на първо четене изглежда маловажно.

Сертификационното обучение е важен процес от бъдещата работа на специалиста с дадената методика. Това е времето, в което специалистът се запознава детайлно със съдържанието, историята и начина на работа на теста. Също така има възможност да изпробва теста в защитена среда, за да усети особеностите по време на работата с него. Обучението дава възможност в среда на специалисти да се обмени опит, както и да се задават, възникнали в процеса на работа, въпроси.

Може ли да не си купувам ръководството, след като вече съм преминал обучението?

Ръководството на стандартизираните и адаптираните методики освен превод от оригиналната версия, съдържа данни от адаптацията, валидизирането и надеждността на дадената методика. В някои случаи е нужна преформулировка на айтемите, за да бъдат адекватни за страната, и съответните скали да измерват точно това, което е заложено.

В ръководството детайлно е описана цялата процедура на използването, администрирането и анализирането на получените резултати от теста. Ръководството е продължение на самото обучение, където специалистите вече веднъж практически са преминали стъпките по-горе.

Фондация „Хестия“ активно работи в посока развитие на областта на психодиагностиката за България. Стремим се да предлагаме качествени и полезни продукти за специалистите (психолози, логопеди, социални работници, психиатри), които да отговарят и да покриват нуждите им, както и да отразяват последните научни открития и тенденции в областта.

Ако проявявате интерес към настоящите ни проекти или искате да станете част от екипа за стандартизация на определена методика, можете да ни пишете на office@hestiabg.com.