Мастилени петна, растения, човешки фигури. В картите на проективните тестове могат да бъдат открити най-различни изображения. Много от тях се използват десетилетия наред и са доказали полезността си в полето на психологията. Какво обаче представляват тези „странни“ картини? Как се използват? Каква информация ни дават?

Какво представляват проективните тестове?

Това са вид личностни тестове, при които изследваните лица трябва да интерпретират двусмислени сцени, думи или картини, а в някои случаи – и да изразят възприятията си чрез рисуване. Различават се от обективните тестове по това, че респондентите имат голяма свобода при формирането на отговорите си и няма верни и грешни отговори. От ключово значение при анализирането на резултатите е това колко компетентни и опитни са експертите, които ги „разчитат“. Изключително важно е те да са преминали през специализирано обучение за работа с конкретния инструмент и да познават добре стъпките, свързани с администрацията на теста.

Целта на проективните тестове е да предоставят ценна информация, свързана с мисленето и функционирането на изследваното лице, разкривайки емоциите и вътрешните конфликти, които стоят в основата на отговорите му.

Този тип личностно оценяване произтича от психоаналитичната школа, според която хората имат неосъзнати мисли и импулси. Чрез интерпретацията на отговорите специалистите имат възможност да разкрият чувства, желания и конфликти, скрити в полето на несъзнатото, които стоят в основата на проблемите на изследваните лица.

Макар че през годините проективните тестове са били обект на противоположни мнения, те продължават да намират изключително широко приложение както в сферата на клиничната психология, така и в съдебната практика (при разследване на заподозрени). Тестът на Роршах например е третият най-използван психологически инструмент в Испания.

Проективните тестове се различават помежду си, но имат и някои сходни характеристики.

 • Те се основават на разбирането, че човекът има базова и стабилна личностна структура. Тази структура е изградена от характерни особености, черти или конструкции, организирани по уникален начин. Именно тя е обект на изследване посредством въпросите, част от проективните тестове.

 • Има връзка между неизявените особености на тази структура и поведенческите прояви на човека. На база на анализа на структурата може да бъде направена прогноза за бъдещото поведение на изследваното лице.

 • Всеки отговор, даден в рамките на изследване чрез проективен тест, е от значение и се взима предвид при анализа на човешката личност.

 • Колкото по-двусмислени и трудни за разчитане са айтемите, част от проективния тест, толкова по-пълноценно е отражението на личността на изследваното лице.

 • Обектите на изследването не са наясно с връзката между отговорите, които дават, и вътрешния им свят, затова трудно биха могли преднамерено да дадат подвеждащи отговори.
 • Анализът на резултатите се случва според валидни за целия свят норми.

Как „работят“ проективните тестове?

При повечето проективни тестове изследваните лица трябва да реагират на стимули с неясно послание, в т.ч. картини, думи и т.н. Отговорите им обикновено са неструктурирани, няма предварително зададени опции. Насоките към респондентите са да споделят това, което първо им идва наум.

От съществено значение за този тип тестове е неопределеността на стимулните материали. Според теориите, върху които се основават проективните тестове, колкото по-неясен е даден символ, толкова по-голям е шансът интерпретацията му да отразява вътрешния свят на човека. Колкото по-структурирани са въпросите и отговорите, толкова по-голяма е вероятността изследваното лице да разчита на разума си и да „замърси“ автентичните резултати.

При оценяването чрез обективни личностни тестове често респондентите се досещат кои са социално приемливите или желаните отговори. Така те могат нарочно да „изкривят“ резултатите. Затова и много инструменти от този тип включват скала, оценяваща именно социално желателни отговори.

Поддръжниците на проективните тестове изтъкват, че когато разчита неясни стимули, човек не може да прецени кой отговор е социално желателен. Това увеличава значително шанса той да отговори според вътрешната си мотивация и нагласи. В този случай отговорите трудно биха могли да бъдат фалшифицирани.

Видове проективни тестове

Проективните тестове могат да бъдат класифицирани в няколко отделни категории.

 • Структурирани. Много абстрактни визуални материали, които клиентът трябва да определи, като каже какво вижда или предполага, че вижда ( тест на Rorschach).
 • Тематични. Визуални материали с различна степен на определеност. Изобразени са човешки или хуманоидни същества, а заданието към клиента е да разкаже история (ТАТ).
 • Експресивни. Инструкцията към клиента е да рисува.
 • Конструктивни. Клиентът получава материал, с който трябва да конструира нещо.
 • Асоциативни. Клиентът трябва да назове асоциации, да довърши думи, фрази или истории, следвайки предварително зададени инструкции.

Ето и някои от най-широко използваните проективни тестове.

 • Rorschach Inkblot Test включа платна с неструктурираната форма. Това позволява различни интерпретации, които от своя страна отразяват динамиката на дълбинните психични процеси, протичащи у изследваното лице. Тестът се използва при диагностика на психични проблеми; в клиничната и съдебната практика; в психотерапията и психоанализата.

 • Тематичният аперцептивен тест ТАТ дава поглед към доминиращи двигателни механизми, емоции, чувства, комплекси и конфликти. Той дава възможност да се разкрият потиснати склонности, с които клиентът не е съгласен или не признава, тъй като не ги осъзнава.

 • Детският аперцептивен тест САТ оценява личността на деца между 3 и 10 години чрез проучване на динамичното съдържание на индивидуалните различия при възприемане на стандартни стимули.

Недостатъци на проективните тестове

Най-често срещаната критика, която този тип инструменти получават, е свързана с факта, че те не могат да бъдат стандартизирани. Някои специалисти са скептично настроени и заради възможността за по-свободна интерпретация на отговорите. Според тях, това може да доведе до разминавания при интерпретацията на резултатите или неотчитане на важни детайли, съответно допускане на евентуални пропуски.

В допълнение, отговорите на респондентите могат да бъдат повлияни от отношението на специалиста, прилагащ теста, контекста, в който се провежда изследването, и моментното емоционално състояние на клиента.

Преимущества на проективните тестове

Този тип инструменти често се използват в хода на терапевтичната работа. Терапевтите ги прилагат, за да получат конкретна информация за изследваните лица, а понякога и за да „разчупят леда“, като ги провокират да говорят по конкретни теми, да изразяват мислите и емоциите си.

Има данни за това, че конкретно Rorschach може да се използва при идентифицирането на пациенти с психози, биполярно разстройство и гранично личностно разстройство. Ползи от приложението на инструмента обаче не са открити във връзка с депресивни разстройства, антисоциално личностно разстройство и други нарушения.

Освен да послужат при оценката на специфични патологии, този тип тестове могат да бъдат източник и на много ценна информация. Те са в състояние да установят конфликти, които трудно могат да бъдат дефинирани с помощта на други методики. Специалистите обаче трябва да имат предвид, че не трябва да обосновават диагнозите, които поставят, само на информацията, получена от проективни тестове. Този тип инструменти по-скоро играят допълваща роля, извеждайки на преден план особености и проблеми, които трудно могат да излязат наяве с помощта на обективни методики.

Източник: www.blog.cognifit.com.