PSI-4 Индекс на родителския стрес е самооценъчен инструмент за изследване на родители на деца от 0 до 12-годишна възраст. Той измерва стреса в системата родител-дете и е полезен при изолиране и онагледяване на проблемните области в нея.

Тестът е базиран върху теоретичния модел на критериите за дисфункционално родителстване. Той показва, че усещането за стрес от страна на родителя е функция на определени характерни особености на детето, характеристики на родителя или промени в живота, които директно рефлектират върху родителската роля.

Теоретичен модел на Индекса на родителски стрес.
Теоретичен модел на Индекса на родителски стрес.

Проучвания и статии в литературата и клиничната практика показват, че характеристиките на детето, които са възприемани като стресови от родителя, могат да бъдат обхванати от четири скали, засягащи темперамента, и две скали, свързани с очакванията на родителя и преживяванията му в родителската роля.

Характеристики на детето

Скалите, свързани с темпераментовите характеристики, са: „Ниска адаптивност“, „Прекомерни изисквания“, „Настроение“ и „Дефицит на внимание и/или хиперактивност“. Родителите, които търсят консултации относно справянето с поведението на детето си или то е насочено към такъв тип клинично изследване, в повечето случаи споделят за наличието на една или повече от изброените по-долу темпераментови характеристики като причина за своя стрес:

 • Източниците на стрес, посочени в скалата „Дефицит на внимание и/или хиперактивност“, са резултат от продължително изразходване на голямо количество енергия, както и поддържането на високи нива на бдителност от страна на родителите в действия за овладяване поведението на детето.
 • Скалата „Ниска адаптивност“ изследва доколко детето успешно се справя и реагира на промените и преходите в живота си. Типичните характеристики, свързани с провала в адаптацията, са: инат, трудности при смяна да дейността и пасивно съпротивляване. Тези поведения се проявяват основно като избягване.
 • Скалата „Прекомерни изисквания“ е свързана директно с натиска, който детето оказва върху родителя. Тези поведения са с цел постигане на желание и са действия с цел надмощие. Такива са предизвикателно поведение,  агресивни прояви, нарушаване на личното пространство и желание за привличане на вниманието и оказване на постоянна грижа.
 • Източниците на стрес, свързани със скалата „Настроение“, са преди всичко прекомерен плач, дистанциране и депресия. Родителят често преживява тези поведения като източници на тревожност и гняв.

Скалите, свързани с темперамента на детето, са разгледани като относително постоянни характеристики.

Разгледайте примерен доклад с резултати от PSI-4

Другите две скали – „Разминаване в очакванията“ и „Невъзнаграждаващо родителство“, пряко въздействат върху личността на родителя и усещането му като личност.

 • Скалата „Разминаване в очакванията“ е асоциирана с теми като доколко детето отговаря на очакванията на родителите. Тук става въпрос за социално-желателни характеристики на детето.
 • Скалата „Невъзнаграждаващо родителство“ е фокусирана върху интеракциите в системата „родител-дете“ и позитивно емоционалния отговор, който предизвикват в родителя. Този отговор е част от процеса по изграждане на връзката между родителя и детето. Той представя сигналите, които детето адресира към родителя, както и способността на родителя да разбира и реагира адекватно на тях. Тази характеристика на детето е жизнено важна за мотивацията на родителя да насочва  вниманието си и да се грижи за детето.

Характеристики на родителя

Личностните характеристики и патология на родителя са представени в три скали. Това са „Некомпетентност“, „Липса на привързаност“ и „Депресия“.

 • Скалата „Некомпетентност“ изследва усещанията на родителя за несправяне с родителската роля. Айтемите проучват дали родителят може да се справя с поведенията на детето и дали той успява да взима решения, свързани с поставянето на граници и овладяване на желанията на детето.
 • Скалата „Липса на привързаност“ оценява мотивацията на родителя в изпълнението на родителската роля. Тази скала е конструирана върху идеите  на Bowlby (1969) за моделите на привързаност и засяга някои от по-новите модели, свързани с разбирането за родителската роля (Crittenden, 1989; George & Solomon, 1989).
 • Скала „Депресия“ изследва степента, в която емоционалният отговор на родителя към детето е нарушен, и степента, в която родителят изпитва липса на емоционална и физическа енергия за отговор на нуждите на детето. В някои аспекти тук е засегнато и чувството за вина в родителя.

Следващите четири скали са свързани със ситуационни фактори. Те оказват най-голямо влияние върху стреса на родителя, а скалите са „Изолация“, „Здравословни проблеми“, „Ограничение“ и „Липса на подкрепа от другия родител“.

 • Скалата „Изолация“ оценява усещането за социална изолация и липса на социална подкрепа при родителя.
 • Скалата „Здравословни проблеми“ изследва моментното здравословно физическо състояние в контекста на нуждите за изпълнение на родителската роля.
 • Скалата „Ограничение“ е свързана със съвместяването на родителството и другите житейски роли и усещането за лична свобода. Тя оценява негативното въздействие, загубите и негодуванието, асоциирани с възприемането, че родителската роля изисква жертви в другите важни житейски роли.
 • Скалата „Липса на подкрепа от другия родител“ изследва емоционалната и физическа подкрепа, получени от другия родител във връзка с грижите за детето. Тя дава информация и за наличието на конфликт във връзката между двамата родители.

Скалата „Житейски стрес“ изследва основни ситуационни стресови фактори, които влияят и повишават нивото на стрес при родителите. Той е свързан както с взаимоотношенията родител-дете, така и с лични характеристики на родителя, повлияни от ежедневни стресори като загуба на работа или смърт на близък или роднина. Високите нива на житейски стрес оказват негативно влияние върху изпълнението на родителската роля и повишават вероятността за възникване на семейни конфликти.

PSI-4 е адаптиран и стандартизиран за България. Той е част от нашето портфолио и регулярно се организират сертификационни обучения за работа с него. Вижте графика на обученията за работа с инструмента.

Научете повече и за кратката форма теста – PSI-4 SF

Източник: Абидин, Р. PSI-4 Индекс на родителския стрес. Ръководство. Българска версия – Николай Николов, Диана Боянова