Ранното идентифициране на стреса в системата „родител–дете“ и навременната интервенция редуцират този стрес и намаляват значително честотата и интензитета на емоционалните и поведенчески проблеми при детето. Въпреки многото изследвания в областта на когнитивното функциониране на деца в риск от изоставане в развитието, все още се отделя значително по-малко внимание на тези в риск от емоционални разстройства. Малкото изследвания в областта са фокусирани върху особеностите на детето.

Проучванията в развитието на поведенческите разстройства показват, че наличието на стресогенни за родителите особености за детето са едни от ключовите предпоставки за развитие на поведенчески нарушения. Стресът в семейството, особено през първите 3 години след раждането на детето, е критичен за неговото емоционално и поведенческо развитие, както и за отношенията между него и родителите. Особеностите на детето и родителите, семейната атмосфера и наличието на значими житейски стресори в семейството са едни от аспектите на системата „родител–дете“, които са идентифицирани от много изследователите като важни. Инструментът „Индекс на родителски стрес“ (PSI – Parenting Stress Index) има точно тази цел – да изследва изброените по-горе ключови фактори.

Кратката версия на въпросника Индекс на родителския стрес PSI-4 SF е съкратен вариант на пълната форма. Тя включва 36 айтема. Те са разделени в три субскали –„Стрес от родителската роля (PD)“, „Дисфункционални взаимоотношения с детето (P-CDI)“ и „Проблемно дете (DC)“. Обобщено те представят Общ индекс на родителски стрес.

Структура на PSI-4 SF

  • Валидност (защитно отговаряне)

Тя изследва степента на социално желателно отговаряне на родителя и идеята му да се представи в по-добра светлина или склонността да омаловажава или прикрива проблемите и стреса, свързани с взаимоотношения в системата „родител-дете“.

  • Общ индекс на родителски стрес

Тя е свързана с нивото на родителски стрес, който родителят изпитва във връзка с изпълнението на своята роля. Важно е да бъде отбелязано, че тази скала не отразява стреса на родителя извън родителската му роля (други роли или събития). Тя не би следвало да бъде интерпретирана с връзка в тази посока. Резултатите по тази скала показват нивата на стрес, които родителят усеща за себе си при изпълнението на родителската си роля, при взаимоотношенията с детето или от поведението на детето.

  • Стрес от родителската роля (PD)

Тя оценява нивото на стрес, което преживява родителят в ролята си на родител като функция на личностните фактори, директно свързани с изпълнението на тази роля. Скалата изследва усещанията на родителя за собствената си некомпетентност в изпълнението на отговорностите, свързани с родителската роля, ограниченията, които родителската роля оказва върху останалите роли в ежедневието му, конфликтите с другия родител, липсата на подкрепа от него и възможните депресивни усещания на родителя. Всички тези фактори корелират с дисфункционалното родителстване.

  • Дисфункционални взаимоотношения с детето (P-CDI)

Тази скала е фокусирана върху представите на родителя, че детето не отговаря на очакванията му и взаимодействието с него не е възнаграждаващо. Така родителят проектира върху детето усещането, че то е негативна част от живота му/ѝ. В такива случаи, родителят или се чувства отхвърлен във връзката си с детето, или разочарован и отчужден.

  • Проблемно дете (DC)

Тя е насочена върху някои от основните поведенчески характеристики на децата, поради които другите често ги определят като „лесни“ или „трудни“ деца. Много често тези характеристики са пряко свързани с темпераментовите характеристики на детето. Но също така могат да бъдат и приучени модели на противопоставяне, предизвикване и твърде изискващо поведение.

Разгледайте примерен доклад с резултати

Кога да използваме PSI-4 SF?

PSI-4 SF е предназначен за оценка на родители на деца на възраст от 1 месец до 12 години. Въпросникът се прилага като средство за скрининг и три-дименсионална оценка на системата „родител–дете“. Целта му е прогнозиране и превенция на проблеми в поведението на детето или и на родителя. Като скрининг инструмент, PSI-4 SF има качествата да идентифицира областите за подкрепа в системата „родител-дете“, включително и такива в риск. Освен това, въпросникът често се използва в медицинско-диагностичните центрове и педиатричните кабинети като средство за идентифициране на дисфункционално родителстване, което може да възпрепятства терапевтичния процес.

Въпросникът Индекс на родителския стрес PSI-4 може да бъде използван и при съдебни експертизи за попечителство, оценка на родителската компетентност и при риск от тормоз и неглижиране на детето.

Употребата на PSI-4 в световен мащаб се увеличава все по бързо благодарение на съвременните комуникационни системи и много от специалистите и изследователите вече го използват в практиките си. Това говори, че родителството и притесненията около изпълнението на родителската роля, както и желанието на специалистите да съдействат в тези процеси, са актуални теми по света. Определено не може да се твърди, че съществува универсален модел за родителстване, но навсякъде по света и във всички общества това е един от важните моменти при създаването и разширяването на семейството.

Източник: Абидин, Р. PSI-4 SF Индекс на родителския стрес – кратка форма. Ръководство. Българска версия – Николай Николов, Диана Боянова