Системата за скрининг и мониторинг на детското развитие ASQ-3 ще бъде официално публикувана през септември, но методиката вече е успешно прилагана в страната. Тръстът за социална алтернатива провежда програмата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ (Nurse Family Partnership Bulgaria, ЗЗБЗБ). А за изследване на резултатите от програмата са използвани доказалите се през практиката инструменти ASQ-3 (Ages & Stages Questionnaires) и ASQ:SE-2 (система за оценка на социално-емоционалното развитие).

Какво представлява програмата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“?

ЗЗБЗБ е здравна програма в общността, която цели подпомагане на уязвими семейства в България. По програмата работят медицински професионалисти – сестри и акушерки, които в рамките на между 50 и 64 домашни посещения осигуряват подкрепа, грижа и нови знания на младите родители.

ЗЗБЗБ е създадена преди повече от 40 години от проф. Дейвид Олдс и е програмата с най-много доказателства за ефективност в подкрепа на ранното детско развитие в света. Програмата се осъществява в редица страни, като Австралия, Канада, Норвегия, САЩ, Англия, Шотландия и Северна Ирландия. Резултатите във всички страни са еднакви, а именно:

 • По-добро пренатално здраве;
 • По-висок процент на успешен изход от бременността;
 • По-малък брой травми на децата от инциденти;
 • По-малък брой случаи на насилие и неглижиране;
 • По-дълъг период до следващата бременност;
 • Повишена трудова заетост сред майките;
 • По-добра готовност за училище;
 • Понижен риск от участие в престъпни дейности (за децата и майките);
 • Намалено използване на социални помощи.

Проучване на резултатите от прилагането на ЗЗБЗБ

Проучването за оценка на резултатите от програмата е проведено от агенция „Алфа рисърч“ в периода 16.05.2022 г. – 27.07.2022 г., като са обособени три групи майки:

 • 159 потребителки на ЗЗБЗБ от уязвими общности (с нисък социално-икономически статус и предимно от ромски произход).
 • 301 майки с първо раждане от същите уязвими общности, които не участват в ЗЗБЗБ.
 • 305 майки с първо раждане сред общото българско население.

Трите групи са с първо раждане в периода 2017-2021 г.

От всички майки, участвали в проучването, са събрани подробни данни. Използван е специално разработен въпросник за знанията, нагласите и практиките, чрез който е събрана информация относно демографски данни, образование, заетост, географска мобилност, социални мрежи (семейство, домакинство, общност), благосъстояние на майката, знания, нагласи и практики, свързани с бременността и отглеждането на деца, достъп до и използване на обществени услуги, впечатления за ЗЗБЗБ. А за оценка на развитието на децата е използвана Системата за скрининг и мониторинг на детското развитие ASQ-3 (със скали Комуникация, Груба моторика, Фина моторика, Учене и игра, Личностно-социално развитие), както и версията за оценка на социално-емоционалното развитие – ASQ:SE.

Изследването показва, че има съществена разлика между извадката от уязвими общности и тази от общото население по отношение на резултатите от развитието на детето. А семействата от първата група са в по-уязвимо положение от семействата от общото население.

Сравнена е и извадката от потребители на ЗЗБЗБ с извадка от майки и деца от уязвими общности, които не участват в програмата, като се контролира за демографски и социално-икономически характеристики. Данните показват, че децата от ЗЗБЗБ постигат значително по-високи резултати в две области на детското развитие, като резултатите са по-близки до тези на децата, включени в извадката от общото население.

Децата на майки от уязвими общности имат средно по-ниски резултати в развитието в сравнение с тези на деца от общото население, измерени чрез ASQ-3 и ASQ:SE, но варират в различните области на изследване на въпросниците. По петте скали на ASQ-3 – Комуникация, Груба моторика, Фина моторика, Учене и игра, Личностно-социално развитие – децата на майки от уязвими общности получават средно 73% от максималния възможен брой точки. Това е с 9,2 процентни пункта по-малко от общото население, което показва, че е по-малко вероятно развитието им да отговаря на характерното за възрастта им. Най-големи са различията в областите Фина моторика и Учене и игра, следвани от Комуникация, Личностно-социално развитие и Социално-емоционални умения (ASQ:SE). Най-малка разлика се отчита при Грубата моторика.

Какви са резултатите от прилагането на ЗЗБЗБ?

Резултатите от изследването предоставят информация за това къде могат да бъдат концентрирани ефектите от програмата. В настоящата статия сме се фокусирали единствено върху резултатите относно детското развитие. За всички резултати, моля разгледайте пълния доклад, публикуван от Тръста за социална алтернатива.

Данните от проучването на ефекта от ЗЗБЗБ показват, че децата на потребителки на програмата имат почти същите резултати като децата от общото население по отношение на областите на развитие, измерени с ASQ-3. Също така, децата от ЗЗБЗБ показват значително по-високи резултати от тези на деца в сходна социално-икономическа ситуация (от същите квартали, със сходни демографски и социално-икономически характеристики, но чиито майки не участват в програмата). Разликата е 3,30 процентни пункта в средните резултати от ASQ-3 по области между децата от ЗЗБЗБ и тези от уязвими общности, но неучастващи в програмата. При по-детайлно разглеждане по отделните скали на ASQ-3 при децата от ЗЗБЗБ спрямо децата от уязвимите общности се наблюдава следното:

 • 2,97 процентни пункта по-високи резултати по Груба моторика;
 • 5,98 процентни пункта по-високи резултати по Учене и игра.

Важно е да се отбележи и влиянието на езика, който се говори в семейството и който детето може да говори или разбира. Изследването установява, че ефектът от ЗЗБЗБ върху резултатите от развитието на децата (измерени чрез ASQ-3) зависи от езика, на който се говори в семейството. Резултатите от ASQ-3 са особено по-високи сред децата и майките, участващи в ЗЗБЗБ, които говорят ромски или турски вкъщи. Това може да се обясни с резултатите от регресионния анализ, които показват, че вероятността децата да говорят или разбират български (след участие в ЗЗБЗБ) е с 5 процентни пункта по-висока от тази на децата в сравнителната извадка от уязвими общности.

Анализите на данните от проучването показват също така, че майките от ЗЗБЗБ са много по-ангажирани с дейности с децата, отколкото тези от уязвими общности, които не участват в програмата. Това може и да обясни по-високите резултати, постигнати на ASQ-3. Майките от програмата са с 23 процентни пункта по-склонни да четат книги с детето си, със 17 процентни пункта по-склонни да им разказват приказки, с 16 процентни пункта по-склонни да назовават предмети, броят и рисуват с децата си, с 8 процентни пукта по-склонни да играят с децата с играчки. Друго полезно наблюдение след програмата е, че децата прекарват значително по-малко време пред екрани в сравнение с децата от сравнителната извадка.

Гледайте записа от уебинара-представяне на ASQ-3

Статията е изготвена по материали на Тръста за социална алтернатива, представени на конференцията „Ефективни практики за ранно детско развитие“, проведена на 14.06.2023 г. в гр. София.