PAI Plus е сравнително нов за нашата страна инструмент. Въпреки това, той е все по-широко използван от клиничните психолози при оценка на личността. Това се дължи на голямото разнообразие от скали и индекси, чрез които може да се направи изчерпателна и точна оценка на профила на изследваното лице.

В поредица от три статии ще ви представим всички скали, включени в PAI Plus. В съответствие с последователността при интерпретацията на резултатите от изследването с теста, започваме с валидностните скали.

За да могат специалистите да разчитат надеждно резултатите от PAI Plus, авторите са разработили четири валидностни скали. Те обхващат и противодействат на факторите, които могат да изкривят резултатите. В теста са включени още индекси и интерпретативни процедури, конструирани специално да допълнят валидностните скали. Завишенията по всяка от валидностните скали е сигнал за по-внимателен анализ на профила, а интерпретацията на резултатите не трябва да се разглежда като окончателна.

Валидностни скали

Неконсистентност в отговорите (ICN)

Тази скала сравнява отговорите на определен брой двойки въпроси, които имат сходно съдържание. Ако клиентът е отговорил противоречиво на съдържанието на тези двойки, скалата ще покаже несъответствие.

Честота (INF)

Скалата идентифицира лицата, които по една или друга причина отговарят на случаен принцип на айтемите в PAI Plus. Скалата Честота (INF) е индикатор най-вече за небрежно отговаряне. Но въпреки това, тя съдържа и друг потенциален елемент, свързан с високите ѝ стойности – тенденция за т.нар. идиосинкратично (ексцентрично, особено) отговаряне. На практика бърз анализ на айтемите от скалата може лесно да определи на какво се дължат завишените резултати.

Негативно впечатление (NIM)

Чрез тази скала се разкриват преувеличено негативно впечатление или изключително странни и необичайни симптоми. Тя е създадена, за да сигнализира, че съществува вероятност резултатите от теста да представят респондента в по-негативна светлина, отколкото е в действителност.

Позитивно впечатление (PIM)

Съдържанието на айтемите от тази скала включва описания, които представят в по-благоприятна светлина личността на клиента или отричат някои маловажни „недостатъци“.

Допълнителни индикатори за валидност

Индекс на симулиране (MAL)

Авторът на PAI – Лесли С. Мори, разработва този индекс като един по-специфичен индикатор, измерващ вероятното симулиране на психично разстройство, който е сравнително независим от психопатологията.

Дискриминантна функция на Роджърс (RDF)

Индексът е разработен, за да разграничава PAI-профилите на откровено отговарящите пациенти от тези, които симулират психични разстройства (както „инфантилни“ лица, така и такива в експериментална среда с конкретни инструкции за симулация на симптоми).

Индекс на защитно отговаряне (DEF)

Той включва набор от индикатори, конструирани да идентифицират защитното отговаряне. Индексът на защитно отговораряне (DEF) е съставен от девет конфигурални характеристики на профила на PAI. Те обикновено се наблюдават с по-висока честота сред лица, които са инструктирани да се представят в по-добра светлина, в сравнение с тези от неклинична извадка и пациенти с изразена клинична картина.

Дискриминантна функция на Кашел (CDF)

Тя е изведена от данните на изследване на защитното отговаряне, проведено от Кашел и колеги през 1995 г. В него авторите конструират дискриминантна функция, която оптимално да разграничава защитното от откровеното отговаряне. По-късно (през 1996 г.) авторът на PAI – Лесли С. Мори, прави интересно откритие – резултатите по тази функция са независими от актуалния психичен статус на респондентите. По тази причина Дискриминантната функция на Кашел (CDF) е много обещаващ надежден индикатор за разграничаване на реалното психично състояние от съзнателния опит за управление на позитивно впечатление.

Индекси проблеми с алкохола (ALC EST) и проблеми с медикаменти (DRG EST)

Тези индекси разкриват опитите за прикриване на злоупотреба със субстанции, използвайки сравнение на получените резултати по скалите ПРОБЛЕМИ С АЛКОХОЛА (ALC) и ПРОБЛЕМИ С МЕДИКАМЕНТИ (DRG)с очакваните резултати по други личностни характеристики, включени в PAI-профила.

Обратно случайно отговаряне

Това е тенденцията във втората половина на въпросника да се дават отговори, които са неконсистентни с тези от първата.

Както видяхте, валидността на PAI Plus се гарантира от няколко валидностни скали и допълнителни индекси. В следващите статии ще ви представим:

  • Клиничните скали на PAI Plus;
  • Скалите за терапевтичен риск, междуличностните скали и допълнителните индекси.

А информация за предстоящите сертификационни обучения за работа с PAI Plus може да откриете в графика на обученията.