Фондация „Хестия“ взе участие в IX международен конгрес по психология, организиран от Дружеството на психолозите в България. По време на него представихме най-новия ни въпросник за клинична оценка на поведението CAB.

В продължение на конгресната програма организираме и два уебинара, на които ще разкажем повече за някои от стандартизираните и адаптирани инструменти за оценка, които предлагаме.

Участието е напълно безплатно, но е необходима предварителна регистрация.

На 27.11.2020 г. (петък) в 18:00 часа ще се проведе уебинар на тема: Ролята на стандартизираните личностни тестове за самооценка в образователното и кариерното ориентиране на младите хора.

По време на събитието ще представим нашата платформа NEXTSTEP, която предоставя най-новите стандартизирани личностни тестове за кариерно и образователно ориентиране на ученици и кандидат-студенти. Ще насочим вниманието и върху аспектите на личността, изследвани от тестовете. Участниците ще бъдат въвлечени в демонстрирация как тестовете се попълват през платформата и какви резултати получават попълващите.

Уебинарът е особено подходящ за училищни психолози, както и за кариерни и образователни консултанти.

Лектор: Мартина Тонева, кариерен консултант.

А на 4.12.2020 г. (петък) отново в 18:00 часа ще проведем уебинара Стандартизираните психологически тестове като инструмент за навременно идентифициране на клинични рискове и планиране на терапия при деца и възрастни.

В него специалистите ще се запознаят с инструментите за оценка на деца и възрастни, които предлагаме. Ще разкажем повече за актуалните ни проекти в областта на стандартизирането и адаптирането на тестове. По-конкретно, практикуващите специалисти ще получат възможност да разгледат и дискутират приложението на следните инструменти:

DESK 3-6 R – скрининг за установяване и превенция на ранни симптоми на изоставане в развитието и за определяне на училищната готовност.

CAB – поведенческа рейтинг скала за идентифициране на деца и младежи с потребност от образователни или психиатрични интервенции, включително интернализирани, екстернализирани и критични поведения, тревожност, депресия, гняв, агресивност, тормоз, поведенчески проблеми, дефицит във вниманието/хиперактивност, поведения от аутистичния спектър, обучителни затруднения, умствено изоставане, социални умения, компетентност, адаптивни поведения, екзекутивни функции, интелектуална надареност и талант.

EDI-3 – психологически въпросник за детайлна оценка на симптомите и поведенческите характеристики, индикативни за лица с хранителни разстройства.

RIAS 2 – инструмент за оценка на вербалната и невербалната интелигентност, памет и скорост за преработка на информацията.

DAF – тест за диференциална оценка на агресията, който проследява поведението през последните 6 месеца и оценява двата типа агресия: проактивна и реактивна.

Burnout-Q – тест за оценка на професионалното прегаряне и неговото влияние върху работното представяне и общото функциониране на личността.

Всички инструменти се използват чрез онлайн платформата examinea.com.

Лектори: Диана Боянова, д-р по психология, главен психометрик, и Ирена Петкова, психолог.

За да получите достъп до уебинарите, е необходимо да се регистрирате.

С оглед настоящата епидемиологична обстановка и препоръките на Министерство на здравеопазването, фондация „Хестия“ провежда всички събития и обучения единствено онлайн.