Фондация „Хестия“ е сред участниците в международния конгрес по психология, който ще се проведе между 13 и 15 ноември в СУ „Св. Климент Охридски“. Фокус в представянето на организацията ще бъдат психологическите тестове и тяхната роля в планирането на ефективна терапия при деца и възрастни. 

Ще се включим в програмата на събитието с уъркшоп, част от секция „Психология на развитието“. Темата, която ще представим, е „Стандартизираните психологически тестове като инструмент за навременно идентифициране на клинични рискове и планиране на терапия при деца и възрастни“. Тя ще бъде изнесена от Диана Боянова, д-р по психология и главен психометрик в екипа на фондация „Хестия“, и Ирена Петкова, психолог в организацията. По време на уъркшопа специалистите ще се запознаят с батерия от психологически тестове, адаптирани и стандартизирани за България. Те обхващат няколко основни клинични направления. В това число влизат риск от изоставане в детското развитие, клинични разстройства в психосоциалната адаптация, хранителни разстройства, оценка на интелигентността, оценка на агресията и бърнаут.

Кои инструменти ще представим?

Практикуващите специалисти ще получат възможност да разгледат, изпробват и дискутират приложението на следните инструменти:

DESK 3-6 R – скрининг за установяване и превенция на ранни симптоми на изоставане в развитието. Тестът се използва и за определяне на училищната готовност.

CAB – поведенческа рейтинг скала за идентифициране на деца и младежи с потребност от образователни или психиатрични интервенции.

EDI-3 – психологически въпросник за детайлна оценка на симптомите и поведенческите характеристики, индикативни за лица с хранителни разстройства.

RIAS 2 – инструмент за оценка на вербалната и невербалната интелигентност, памет и скорост за преработка на информацията.

DAF – тест за диференциална оценка на агресията. Той проследява поведението през последните 6 месеца и оценява двата типа агресия: проактивна и реактивна.

Burnout-Q – тест за оценка на професионалното прегаряне и неговото влияние върху работното представяне и общото функциониране на личността.

Представянето на фондация „Хестия“ по време на конгреса ще продължи с презентация на в секция „Клинична, здравна и консултативна психология“. Фокус на презентацията ще бъде стандартизираният за България въпросник за клинична оценка на поведението CAB. Той представлява поведенческа рейтинг скала, в която информацията се събира от родител и учител. Получените резултати дават широкоспектърна клинична оценка на поведението на деца и юноши на възраст от 2 до 18 години. Тестът помага в идентифицирането на деца и юноши, които имат потребност от поведенчески, образователни и психиатрични интервенции. Резултатите от него дават информация за диференциално диагностиране на съществуващи психиатрични проблеми.

Отличително предимство на CAB е фокусът му както върху клиничните разстройства (интернализирани, екстернализирани и критични поведения, тревожност, депресия, гняв, агресивност, тормоз, поведенчески проблеми, дефицит във вниманието/хиперактивност, поведения от аутистичния спектър, обучителни затруднения, умствено изоставане), така и върху силните страни на детето и юношата в  психосоциалната им адаптация (социални умения, компетентност, адаптивни поведения, екзекутивни функции, интелектуална надареност и талант).

В програмата на IX международен конгрес по психология ще участва и проектът NEXTSTEP.bg, част от семейството на фондация „Хестия“. В рамките на уъркшоп в секция „Психология на развитието“ организацията ще представи темата „Ролята на стандартизираните личностни тестове за самооценка в образователното и кариерното ориентиране на младите хора“. По време на формата Мартина Тонева, кариерен консултант в NEXTSTEP.bg и „Хестия“, ще даде на участниците в залата по-задълбочен поглед към възможностите, които личностните тестове за самооценка на ученици и кандидат-студенти дават. По време на уъркшопа тя ще представи аспектите на личността, изследвани от тестовете, и ще направи демонстрация, с която ще покаже как се попълват въпросниците в специализираната платформа NEXTSTEP.bg.

Повече за събитието

Международният конгрес по психология има за цел да привлече представители на всички сфери на психологията. В това число влизат професионалисти във ведомства и институции, академични звена, университети и НПО, научни работници, частно практикуващи специалисти, обучаващи се в горните степени на психологичното образование. Програмата на събитието включва шест тематични секции:

  • „Обща психология“
  • „Психология на развитието“
  • „Клинична, здравна и консултативна психология“
  • „Криминална и юридическа психология“
  • „Социална психология“
  • „Трудова и организационна психология“.