Както вече е известно, през май беше одобрена новата 11-та ревизия на Международната класификация на болестите МКБ-11 (ICD-11) на  Световната здравна асамблея за приемане от държавите-членки. Тя влиза в сила от 1 Януари 2022 г., но вече е публикувана онлайн, за да могат специалистите да се запознаят с нея по-подробно.

В новата ревизия са включени 55 000 кода на различни заболявания, причинители на травми, болести и смърт. За сравнение, в МКБ-10 са само 14 400. По данни на Световната здравна организация (WHO), по време на 10-годишното разработване са взети предвид над 10 000 мнения и препоръки и в новата версия са добавени нови раздели, за да се обособят по-точно отделните нозологични единици. Тази промяна има за цел да подобри методите на диагностика в отразяването на актуалните заболявания на съвременния човек.

За специалистите от социалния сектор е полезно да се отбележи, че разделът Психични и поведенчески разстройства е значително разширен с подраздели към различните състояния. Разстройствата от аутистичния спектър са значително по-описателни като наименования. Синдромът на Рет е включен в отделен раздел Разстройства на развитието. В същото време, като отделен раздел са изнесени Разстройствата със съня. Разстройствата на половия идентитет и Сексуалната принадлежност са трансформирани в Състояния, свързани със сексуалното здраве, като е направено уточнение, че транссексуалното поведение не е обект на класификация. Тиковите разстройства, заедно със синдром на Торет, са прехвърлени в раздела Заболявания на нервната система. За първи път се обръща поглед към по-разширено разбиране на зависимостите и се включва прекомерната обсебеност към дигитални и видео игри. Световната здравна организация смята, че по този начин ще се проследи броят на засегнатите. Въпреки широкото разпространение на традиционната медицина, за първи път тя е обособена в отделен раздел в класификацията. Това има за цел да улесни комуникацията между специалистите, работейки с еднакви кодове. Въпреки че все още някои отричат твърдението, че синдромът на професионалното прегаряне е заболяване, СЗО обособява цял подраздел за Проблеми, свързани с работното място и работната среда.

Очакванията към новата ревизия на Международната класификация на болестите са големи от гледна точка на широкия диапазон на диагностика, който се открива. Това би трябвало да позволи по-лесното пренасочване и съответно конкретиката в лечението на заболяванията. Освен това, адаптацията на заболяванията спрямо съвременната симптоматика и съответно съвременните причинители насочва вниманието към осъвременяване на заболяванията и работа по адекватна превенция спрямо реалните неблагоприятни условия.

По материали на World Health Organization