На 10 май в Пловдив проведохме една вдъхновяваща среща със специалисти от района. Първоначалната идея беше да представим нашата работа и продуктите, които предлагаме в тяхна помощ, но сякаш това се преобърна. Информативното събитие стана място за обмяна на опит, за споделяне на трудности, за общо търсене на най-добрите решения…

По време на срещата си говорихме за детското развитие и навременния и регулярен скриниг. А оценяването на детското развитие е важно, защото:

 1. Осигурява информацията за прогреса на детето в различните области на развитие – физическо, езиково, когнитивно, социално-емоционално.
 2. Идентифицира децата, които се нуждаят от подкрепа или допълнителна диагностика.
 3. Дава сигурност на родителите, че развитието на тяхното дете е оценено по надежден и валиден начин.
 4. Помага на специалистите да индивидуализират работата си с децата, които иначе имат сходни характеристики.
 5. Идентифицира как определена програма или интервенция влияе върху различните области от развитието на децата, които участват в нея.

Както вече е известно за специалистите, едно оценяване преминава на много нива.

 1. Подготовката е онази част от терапевтичната работа, където се сблъскват очакванията на родителите, първоначалните представи и идеи на специалиста и реалността. По време на първата среща от голямо значение са:
 • Изграждането на доверие с родителите и детето.
 • Събиране на информация за развитието на детето до този момент.
 • Запознаване с историята и документацията от медицински и друг тип.
 • Запознаване на родителите с процеса на оценяването, това, което могат да очакват, тяхната роля в този процес и тази на специалиста.
 • Уговаряне на следваща среща.
 1. Оценката комбинира увереността на специалиста в подбраната методика, както и уменията му да прилага качествено инструмента, за да получи реалните резултати от актуалното състояние на детето. Тук е много важно специалистът да бъде подготвен и да систематизира работата си.
 • Избор на подходящ стандартизиран инструмент за оценка на развитието.
Запознайте се с тестовете, които предлагаме.
 • Получаване на информирано съгласие от родителите (в писмен вид чрез декларация, която е подписана и от двамата родители).
 • Осигуряване на подходяща среда и материали за оценяване на детето.
 • Администрация, обработка на резултатите и интерпретация.
 1. Обратна връзка или обсъждане с родителите резултатите от оценяването на детето. В този момент езикът и подборът на думи е много важен. Родителите, освен съпричастност и съчувствие, очакват и доказателства на казаното. А именно:
 • Изготвянето на профил на детето, базиран върху резултатите от използвания инструмент. Профилът е съществена част от даването на обратна връзка към родителите – особено ако детето има нужда от допълнителна подкрепа или специализирана диагностика.
 • Предоставяне на писмен доклад, в който се посочват силните страни на детето и областите, в които се нуждае от подкрепа.
 • Изготвяне на портфолио с документи и материали от работата с детето (ако такива са налични).
 1. Следващи стъпки или планирането на бъдещата работа с детето. Това включва:
 • Планиране на регулярен скрининг.
 • При необходимост, насочване на детето към специализирана диагностика.
 • Изготвяне на индивидуална програма за работата с детето.
 • Планиране на последваща оценка (напр., след 6 месеца), за да бъдат идентифицирани резултатите от предприетите интервенции.
 • Въвличане на родителите в цялостния процес.

Източници:

 • Еюбова, С. (2016) Оценка на детското развитие. В: Сборник доклади от Международна логопедична конференция „Логопедична диагностика“-Албена. Издател: ЛЦ „Ромел“, 2016, ISBN: 978-954-9458-23-7, с. 181-194
 • Еюбова, С. (2019) Алгоритъм за оценка на детското развитие. В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул-Кушадасъ-Измир „Иновации в образованието“-Шуменски университет. ИК „Фабер“, 2019, ISBN: 978-619-00-0996-2, с.347-354