На 2 юни, Световния ден за превенция на хранителните разстройства, представихме стандартизираната версия на въпросника за оценка на хранителни разстройства EDI-3. Инструментът се основава на съвременното разбиране, че случаите на хранителни нарушения са изключително хетерогенни по отношение на тежестта на симптомите, а идентифицирането на значимите психологически характеристики може да доведе до по-добро разбиране на проблемите, с които се сблъскват засегнатите лица.

Третата версия на EDI, адаптирана за България от Диана Боянова, доктор по психология и психометрик във фондация „Хестия“, включва някои значителни подобрения. Те повишават качеството на получената информация и дават допълнителни възможности за повишаване на ефективността на инструмента.

Информация за набора от скали, включен в EDI-3, е налична в статията „Какво и как измерва въпросникът за оценка на хранителни разстройства EDI-3?“. В онлайн брошура по-долу са описани основните отличителни харайтеристики на въпросника за оценка на хранителни разстройства EDI-3, както и важни детайли, свързани с приложението му.