Жулиета Темникова

Жулиета Темникова психолог

Жулиета Темникова е клиничен психолог, детски психолог и психотерапевт. 

Притежава редица професионални квалификации и специализации: „Психология на развитието, образованието, културата”; „Клинична психология”; „Въведение в обектните отношения“; „Невропсихология”;  „Организационна психология”.

Има над 23 год. професионален опит в сферата на психологичното консултиране, психодиагностиката, психотерапията с деца, юноши и семейства, психотерапията с възрастни.

Тя е обучител в областта на психичното здраве на лекари, психолози, логопеди, специални педагози, педагози. Хоноруван преподавател е по психология в Софийския университет.

Интересите ѝ са в сферата на детското развитие, с акцент върху психодиагностиката; аналитичната и позитивната  психотерапия, музиката и алтернативните методи на обучение. 

Жулиета Темникова има множество участия в научни конференции по психология, неврология, логопедия. Има публикации в специализирани издания, както и участия в интервюта в медии.

Жулиета Темникова е лектор на сертификационното обучение за работа с Дортмундския скрининг тест на детското развитие DESK 3-6 R.

По какви случаи работите най-често в практиката си?

В професионалната си практика работя предимно с деца и юноши с емоционални и поведенчески проблеми.

С какви професионални предизвикателства се срещате най-често в работата си?

Професионалните ми предизвикателства са по отношение на прецизната диференциална диагностика и нуждата от последващи стъпки за провеждането на ефективна психотерапия, която да е съобразена с темперамента и способностите на личността.

Наблюдавате ли конкретни тенденции, свързани с изявени поведенчески проблеми при децата и младежите през последните години?

Според мен се увеличават случаите на деца, юноши и младежи, които имат нужда от подкрепа или терапия, свързани с изпълнителските им умения.

Има ли основни принципи, които следвате при работата си с клиенти, независимо от това в какъв аспект са проблемите, по които работите? 

Принципите, по които се ръководя в професионалната си практика са:

  • Уважение и зачитане на личните права на децата, юношите, семействата.
  • Конфиденциалност.
  • Зачитане на правото  да получават най-добрата психологична помощ.

Как избирате инструментите, които да прилагате?

Избирам психологичните инструменти според заявката на клиента, проведените клинично интервю и наблюдение, както и историята на клиента.

В какви случаи виждате най-голяма полза от приложението на психометрични тестове?

Аз виждам най-голяма полза в ранното откриване на рискове в психичното развитие на децата от 0 до 6 години. Психометричните тестове в този възрастов диапазон  помагат за изясняването на проблема и назначаването на навременна терапия при необходимост. Също така са много полезни за консултиране и даване на насоки на родители, учители.

Как резултатите от тестовете Ви помагат да оптимизирате работата с клиентите си?

Приложението и резултатите от тестовете ми помагат да планирам и предприема конкретна психотерапия, съобразена с възможностите и способностите на клиента; за идентифициране на области на изоставане в развитието или обратното – такива, които имат изпреварващо развитие.  

Чрез получените резултати от тестовете и реадминистрацията им имам възможност да проследя промяната или динамиката в назначената терапия. Не на последно място ми помагат да предоставя конкретни насоки към семейството, учителите и други заинтересовани лица. 

Кои са основните трудности, с които се сблъскват специалистите, които тепърва започват да работят с психометрични инструменти?

Според мен трудностите, които специалистите биха могли да изпитват, са свързани с професионалния им опит, както и нуждата от супервизия.

Има ли универсален съвет, който давате на специалистите, на които им предстои да започнат да работят с психологически тестове?

Нямам универсален съвет. Зависи от опита, компетентностите, мотивацията на специалистите. Важно е да знаят, че при прилагането на психологични тестове, ако имат въпроси или затруднения, могат да потърсят съдействие.

За записване на часове за консултация с Жулиета Темникова, моля обадете се на
тел. 0887 566 545.