Оценката на личността е едно от предизвикателствата, пред които всеки психолог или клиницист се изправя в началото на своята работа с пациент. Най-надеждните инструменти, които носят бързи отговори и „осветляват“ бъдещите хипотези, са стандартизираните личностни въпросници, какъвто е и Въпросникът за клинична оценка на личността PAI Plus. Те обаче са с голяма дължина, което затруднява някои пациенти при попълването.

По тази причина авторът на PAI, Leslie C. Morey, разработва вариант за валидно и надеждно използване на въпросника при използване само на айтемите от първата му половина. Така чрез първите 160 айтема се генерира надежден резултат по 20 от 22-те скали на въпросника.

Изследване на Thomas W. Frazier, Richard I. Naugle и Kathryn A. Haggerty на адекватността и сравнимостта между пълната и кратката форма на PAI сред 421 участника показва, че повечето скали от кратката форма са адекватно съпоставими със съответните им в пълната.

Структура на PAI Plus – кратка форма

Кратката форма на PAI Plus включва оценката на 20 от общо 22-те скали от пълния въпросник.

  • Валидностни скали – Честота, Позитивно впечатление, Негативно впечатление.
  • Клинични скали – Соматични оплаквания, Тревожност, Тревожни разстройства, Депресия, Мания, Параноя, Шизофрения, Гранични черти, Антисоциални черти, Проблеми с алкохола, Проблеми с медикаменти.
  • Скали за терапевтичен риск – Агресия, Суицидна идеация, Липса на подкрепа, Отхвърляне на терапията.
  • Междуличностни скали – Доминантност, Добросърдечност.

Изключени са скалите Неконсистентност и Стрес, както и субскалите на основните клинични скали. Нормирането, съответно е базирано върху резултатите на нормативната извадка само по първите 160 айтема.

Разгледайте примерен доклад

Приложение на PAI Plus – кратка форма

Кратката форма на въпросника намира приложение в случаите, когато пациентите не са в състояние да попълнят надеждно целия въпросник. В клиничната практика много често първият контакт с лицето е в неговото остро състояние или в период на криза. Това прави изключително трудно адекватното отговаряне на всичките 344 въпроса. По тази причина авторите валидизират първата половина от въпросника, включвайки достатъчен брой айтеми за получаването на резултати по основните скали. Тази първоначална оценка дава на специалиста реална представа за моментното състояние на пациента и посока на кризисната интервенция, подкрепена със стабилна и консистентна информация.

Друго приложение на кратката форма е за бърз скрининг в моментите на некооперативност от страна на клиента, неконсистентно отговаряне на втората половина от въпросника и отказ или съпротива при попълването на целия въпросник.

Кратката форма също така е работещ инструмент при оценяването на лица с нарушения във вниманието и концентрацията.

Въпреки че кратката форма на PAI Plus включва оценките на всичките 11 клинични скали, важно е да се вземе под внимание по-ниската надеждност спрямо пълната форма, както и ограниченията при изготвяне на диагностични заключения. Това се дължи на ограниченото съдържание на скалите поради намаления брой айтеми и промените във валидността.

Основното приложение на кратката форма е за изследователски и скрининг цели, както и при необичайни клинични обстоятелства. Тя дава приблизителна оценка на психичното състояние на лицето и не би следвало да е единствен източник на информация при диагностични решения.