Насърчаване на научната дейност

Работата ни във Фондация „Хестия“ е тясно свързана с науката. Всички наши продукти и услуги са научно базирани и отразяват последните научни изследвания в областта. Желанието ни е науката в България да се развива, това е и една от основните ни цели, заложена при учредяването на фондацията.

Настоящата инициатива е в подкрепа на докторанти, които провеждат изследвания в областта на психологията, логопедията, педагогиката, медицината и др., насочени към подобряване на психичното, социално и емоционално развитие и състояние на деца и възрастни. Всеки участник в нея получава възможност да използва адаптирани и стандартизирани инструменти за оценка на деца и възрастни с уредени авторски права.

 • Докторанти в акредитирани университети в страната или чужбина, които провеждат изследвания в областта на психичното, социално и емоционално развитие и състояние на деца и възрастни.
 • Използват теста единствено за научни цели.
 • Изследването не се финансира от друг източник.

 • Достъп до избран от тях инструмент за оценка на деца и възрастни, предлаган от Фондация „Хестия“. Предложението се отнася единствено до тестове с електронна обработка на резултатите – проективните и тези с ръчна обработка не се предлагат в настоящата инициатива.
 • Акаунт в платформата Examinea за провеждане на изследванията.
 • Ръководство за работа с теста и бланки за изследванията (ако са необходими).
 • Неограничен брой изследвания с избрания инструмент за целите на дисертацията. Силно препоръчваме изследването на големи извадки.
 • Обработка на получените резултати. След приключване на всички изследвания, докторантът получава таблица с резултатите на всички изследвани лица по скалите на избрания тест. Интерпретация на резултатите НЕ се включва.

Условия за участие:

 1. Заявка за участие, включваща имена на докторанта, университет, научна област, тема на дисертацията и кратко описание на целите на изследването (1-2 стр.). В заявката е необходимо да се посочи и кой тест ще бъде използван. Информацията се изпраща на адрес: office@hestiabg.com.
 2. Заплащане на такса за участие – 250 лв. с ДДС. Заплащането се осъществява по банков път след получено одобрение за участие. Таксата е еднократна.
 3. Участникът получава личен акаунт в платформата Examinea с активиран желания тест. Тестовите материали на хартиен носител могат да се получат на място в офиса на фондацията или се изпращат по куриер за сметка на участника.
 4. Провеждане на неограничен брой изследвания с теста за целите на дисертацията. Администрацията на повечето тестове може да се осъществи както на хартия, така и онлайн.
 5. След приключване на всички изследвания и получаване на писмено потвърждение за това от участника, резултатите ще бъдат обработени от представител на Фондация „Хестия“. Обработката се извършва в срок от 1 месец след получаване на потвърждението. Обработените резултати се предоставят под формата на електронна таблица, съдържаща резултатите на всички изследвани от участника лица. Резултатите са по отделните скали на теста, сурови резултати не се предоставят. Участникът не генерира доклади с резултати, индивидуалните резултати на изследваните лица се предоставят само в табличен вид.
 6. Участникът е длъжен да посочи в дисертацията си, че обработката на резултатите е осъществена от Фондация „Хестия“.
 7. След завършване на дисертацията, участникът предоставя на Фондация „Хестия“ кратка статия (500-1000 думи), описваща използването на теста в разработената дисертация и получените резултати. Фондация „Хестия“ има право да използа и публикува статията като посочи автора ѝ.

За повече информация за инициативата и/или заявка за участие, можете да се свържете с нас на: office@hestiabg.com.