Проект „Моето мнение има значение“

childrenФондация „Хестия” стартира проект под надслов „Моето мнение има значение”. Проектът цели да насърчи активното участие на децата в процеса на оценяване и развитие на услугите в организациите, работещи с деца, в частност, в детските градини.

Основната идея на проекта е разработването на методология за включване на мнението и идеите на децата при създаването и подобряването на програмите и услугите за детско развитие, за да се повиши тяхното качество и да съответстват в по-голяма степен на нуждите на децата.

Реализирането на проекта допринесе за формирането на ценни социални и комуникативни умения у децата, както и благоприятства изразяването на отношение по темите, които касаят техния живот.

Партньори по проекта са 35 ЦДГ „Изворче”, гр. Шумен, както и Община Шумен. Община Шумен вече има опит по посока насърчаване на детското участие, например, чрез дейността на Шуменски детски парламент, учреден през 2005г. С настоящия проект Фондация „Хестия” се опитва да разшири този опит, като предложи подход за осигуряване на детското участие още от предучилищна възраст.

През месец октомври 2016г. се проведе пилотното приложение на проекта, в което участват около 30 деца на възраст 6-7 години от предучилищните групи на детската градина. Техниките, които се приложиха в заниманията с децата, предоставят възможност мнението и идеите на децата да бъдат проучени в игрова ситуация, посредством визуални и творчески методи, които да ангажират интереса на децата. Идейна основа дава методът Mosaic Approach, който A. Clark и P. Moss разработват за тяхно изследване през 2001г. с цел да се създадат условия децата открито да споделят своето познание чрез специфичните за тях начини на изразяване  – творчеството, играта, рисуването.

Проектът е приложим в различни организации – детски градини, училища, детски центрове, организации за предоставяне на социални услуги и др. Въвеждането на подход за насърчаване на детското участие при създаването и развитието на услугите в тези организации може да допринесе за подобряване на ефективността и качеството на тези услуги, както и за извличане на надеждна информация за нуждите от услуги и нови идеи за развитие.