Ранна психосоциална интервенция при семейства с деца в риск

Основната цел на обучението е очертаване на нови перспективи за взаимодействие със семейства и техните деца в риск, както и извършване на ранна психосоциална интервенция по адрес на цялата система.

Акценти:

  • Идентифициране и интерпретиране на фактори, обуславящи състояние на риск за семейството и децата в него.
  • Приложение на стратегии за ранна психосоциална интервенция по адрес на родителите и на детето, с оглед на идентифицираните в семейството рискови фактори.
  • Подходи с цел повишаване ефективността на извършвана социална работа.
  • Добри практики – обмен на професионален опит.

За кого е подходящо?

Обучението е насочено към специалисти от центровете за социална подкрепа, социални работници, медицински, педагогически и други специалисти, работещи със семейства и деца в риск.

Продължителност

Един ден – от 10:00 до 16:00 часа

Такса за участие

150 лв. с ДДС

Ранна психосоциална интервенция при семейства с деца в риск

Лектори

Георги Гърмидолов е управител и основател на [ИНСТИТУТ]ът с практически опит като психолог 13 години. Професионалната му подготовка е в сферата на Психологията, с прилежащи специализация към Българска асоциация по когнитивно-поведенческа терапия и Българска асоциация по транзакционен анализ, както и множество преминати обучения в контекста на работа с индивиди, семейства и групи.

Професионалният му опит започва с работа с деца и техните родители, семейства, възрастни и групи в системата на социалните и общински услуги (ДДЛРГ; ДЦДУ; МКБППМН и др.), както и изпълнение на длъжност Управител на Кризисен център за деца жертви на насилие, трафик и експлоатация. От 2013 год. развива частна консултативна практика, като през 2015 год. обединява екип от специалисти в сферата на психо-емоционално развитие и здраве, създавайки [ИНСТИТУТ]ът, менажирайки го и до днес. От 2020 год. насочва фокуса на практиката и екипа си в посока профилактика и грижа за психичното здраве на служители и екипи от компании в сферата на енергетиката, производството, услугите. Работи с възрастни с тревожни и депресивни проблеми, посттравматична симптоматика и в състояние на криза. От 2019 год. е лектор към фондация „Хестия“ на сертификационното обучение за работа с DAF Диференциален тест за оценка на агресията при деца и юноши . Ежегодно участва и в проекти на фондация „Хестия“ по стандартизиране на оценъчни и диагностични инструменти.

Кристиана Гърмидолова е управител и основател на „ЦЕНТЪРЪТ“ и съосновател на [ИНСТИТУТ]ът, с практически опит в работа с деца и родители, семейства, възрастни и групи от почти 12 години. Професионалната ѝ подготовка е в сферата на Социална педагогика, Клинична социална работа и Психология, с прилежащи специализации към Българска асоциация по когнитивно-поведенческа терапия и Институт по Фамилна терапия – България.

Професионалният ѝ опит започва в системата на социалните услуги (Кризисен център за деца жертви на насилие; ДЦДУ; екип „Ранна интервенция“). От 2015 год. развива в партньорство частна практика, където менажира екип от специалисти за работа с деца и техните семейства. През 2021 год. създава „ЦЕНТЪРЪТ“ – частна консултативна практика, профилирана в работа със семейства и техните членове, с акценти вътре-семейна динамика, родителски стратегии, ранна интервенция, психосоциално обучение и логопедична терапия, индивидуално и семейно психологично консултиране, както и оценъчно-диагностична дейност в този контекст. Работи със семейства и възрастни. Ежегодно участва и в проекти на фондация „Хестия“ по стандартизиране на оценъчни и диагностични инструменти.

Обучението се осъществява съвместно с ЦЕНТЪРът.
ЦЕНТЪРът е пространство за частни консултативни услуги в подкрепа на личното развитие. Те целят да осигурят навременна и висококачествена интервенция, адресирайки същината на проблема, а не само неговите симптоми.