PSI-4 Индекс на родителския стрес

 

Индексът на родителски стрес PSI-4 оценява равнището на стрес в системата родител-дете. Четвъртото издание на популярния въпросник PSI се фокусира върху три основни области на стреса: характеристики на детето, характеристики на родителя и житейски стрес.

PSI-4 е широко използван като скрининг за идентифициране на области, които могат да доведат до проблеми във функционирането на детето и/или родителя. Тази информация се използва при съставянето на план за терапия, за определяне на приоритетните области на интервенция и/или за оценка при проследяване на ефекта от интервенциите.

Методиката се прилага не само в терапевтичната практика на психолози, но и в центрове, които предоставят медицински грижи за деца и педиатрични консултации.

Структура на теста:

  • Скала „Общ стрес” – съставена от домейните „Дете” и „Родител”.
  • Домейн „Дете” – съдържа шест субскали (Разсеяност/Хиперактивност, Адаптивност, Удовлетворяващо поведение, Изискване, Настроение и Приемливо поведение) и оценява източниците на стрес според доклада на родителя за характеристиките на детето.
  • Домейн „Родител” – съдържа седем субскали (Компетентност, Изолация, Привързаност, Здраве, Ролеви ограничения, Депресия, Взаимоотношения със съпруга/партньора) и оценява източниците на стрес, свързани с характеристиките на родителя.
  • Скала „Житейски стрес” предоставя информация за степента на родителски стрес, причинен от фактори извън отношенията родител-дете.

Специалистите могат да помогнат за справяне със стреса в системата родител – дете.

PSI-4 е самооценъчен въпросник и съдържа 120 въпроса. Попълва се индивидуално от родители на деца на възраст от 0 до 13 години (12 год. 11 мес.). Той може да бъде попълван онлайн или „на хартия“, като обработката се осъществява чрез онлайн платформата Examinea, а резултатите са представени в генериран от системата интерпретативен доклад.

 

Издател: PAR
Българска адаптация: ОС България ООД
Целева група: Родители на деца от 0 до 13 год. (12 г. 11 мес.)
Администрация: „На хартия“ или онлайн чрез Examinea