Моето мнение има значение

През 2016 г. Фондация „Хестия” осъществи проект под надслов „Моето мнение има значение”. Основната идея на проекта е да насърчи активното участие на децата в процеса на оценяване и развитие на услугите в организациите, работещи с деца.

За реализирането на проекта е разработена програма за включване на мнението и идеите на децата при създаването и подобряването на услугите за детско развитие, за да се повиши тяхното качество и да съответстват в по-голяма степен на нуждите на децата.

Партньори по проекта са 35 ЦДГ „Изворче”, гр. Шумен, както и Община Шумен. Община Шумен вече има опит по посока насърчаване на детското участие, например, чрез дейността на Шуменски детски парламент, учреден през 2005г. С настоящия проект Фондация „Хестия” разширява този опит, като предлага подход за осигуряване на детското участие още от предучилищна възраст.

Пилотното приложение на програмата се проведе с участието на 22 деца от предучилищната група на детската градина. Техниките, на които се основават заниманията с децата, предоставят възможност мнението и идеите на децата да бъдат проучени в игрова ситуация, посредством визуални и творчески методи, които да ангажират интереса на децата.

Програмата “Моето мнение има значение”:

  • Поставя децата в позицията на експерти по отношение на решенията за техния личен живот и е в унисон с актуалните тенденции в стандартите и политиките за детско развитие.
  • Предлага на децата адекватни на тяхното развитие изразни средства, чрез които пълноценно и свободно да изявят своята позиция и мнение.
  • Насърчава ги да правят избори и да развиват критично отношение към обстоятелствата, които обуславят тяхното развитие и благополучие.
  • Трансформира възгледите и перспективите на децата в конкретни препоръки, които организацията да интегрира в своя модел на работа.

Този подход е приложим в различни организации – детски градини, училища, детски центрове, организации за предоставяне на социални услуги и др. Въвеждането на подход за насърчаване на детското участие при създаването и развитието на услугите в тези организации може да допринесе за подобряване на ефективността и качеството на тези услуги, както и за извличане на надеждна информация за нуждите от услуги и нови идеи за развитие.

Фондация “Хестия” провежда обучения за организации за прилагане на програмата. Ако желаете да получите повече информация, пишете ни на office@hestiabg.com.